www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 24 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ปวช.ปวส. รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 10 – 21 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 6 ตำแหน่ง 24 อัตรา

ทุกตำแหน่งอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) แต่ไม่เกิน ๔๐ ปี เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสาเร็จการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ แล้ว

1. ช่างกลโรงงาน จำนวน 13 อัตรา (ช)

เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบบำรุง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอุตสาหกรรม

 

2.ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา (ช)

เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบบำรุง ช่างเชื่อมโลหะ ช่างอุตสาหกรรม

 

3. ช่างประกอบและจัดปรับปืนใหญ่ จำนวน 1 อัตรา (ช)

เงินเดือน ปวช. ๑๑,๒๘๐ บาท ปวส. ๑๓,๘๐๐ บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ช่างอุตสาหกรรม

 

4.ช่างประกอบและจัดปรับเครื่องยิงลูกระเบิด จำนวน 2 อัตรา (ช)

เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ช่างอุตสาหกรรม

 

5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา (ช)

เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง

6. พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา (ช/ญ)

เงินเดือน ปวช. 11,280 บาท ปวส. 13,800 บาท

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า หรือทางคอมพิวเตอร์

 

การรับสมัคร 

ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ อาคารพาสนยงภิญโญ ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิรวิชิตสงคราม ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการขอให้ผู้สมัครแต่งกายสุภาพ มีค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท
ถ้าต้องการทราบรายละเอียดต่าง ๆ ติดต่อได้ที่ กองกําลังพล ศูนย์อํานวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๖๗๘ – ๕๙๗๐ ถึง ๙ ต่อ ๓๖๒๐๔ หรือ ๓๖๓๕๐ หรือหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ พันเอก ปรีชา รื่นกลิ่นจันทร์ รองผู้อํานวยการกองกําลังพล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ – ๑๙๗๒ – ๒๓๔๕, พันโท เทิดศักดิ์ เอี่ยมสําอางค์ หัวหน้าแผนกจัดการ กองกําลังพล หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ – ๕๒๑๓ – ๐๒๑๕ และ ร้อยเอกหญิง เพ็ชรไพลิน ปานพรหมมาศ ประจําแผนก ส่วนบริการ แผนกธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ – ๖๑๓๓ – ๓๘๙๘ (ในเวลาราชการ)

หลักฐานยื่นพร้อมใบสมัคร

๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว โดยถ่าย ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ๓ รูป
๒ สำเนาแสดงผลการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาหรือ Transcript)
๓ สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
๔ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์รับสมัครที่ีนี่ 

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -