www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจํา 13 อัตรา ถึง 28 มกราคม 2562

- Advertisement -

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจํา 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา วุฒิ ม.6 – ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 มกราคม 2562

หางานเชียงใหม่คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจํา ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เภสัชกร จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพฯ)

๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

๔. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๕. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

 

2. พยาบาลประจําการ จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพฯ)

๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

๔. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

3. หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์ จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

๔. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน

๕. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๖. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลอย่างน้อย ๕ ปี

 

4. นักบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) จํานวน 1 อัตรา

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี หรือ การเงิน

๓. บุคลิกภาพดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และไว้วางใจได้

๔. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรมบัญชีหรือการเงิน

๕. มีความรู้หรือทักษะด้านบัญชีบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน

๖. หากมีประสบการณ์การทํางานด้านบัญชีบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5. นักวิเคราะห์การเงิน จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา การเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์

๓. มีใบอนุญาตวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner)

๔. บุคลิกภาพดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และไว้วางใจได้

๕. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๖. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและมีไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี

๗. มีประสบการณ์การทํางานด้านการวิเคราะห์การเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

6. พนักงานช่วยการพยาบาล จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

๓. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล (๖ เดือน)

๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

๕. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

7. แม่บ้านประจําห้องคลอด จํานวน 1 อัตรา

๑. เพศหญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี

๔. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบสูง

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

8 พนักงานรับส่งผู้ป่วย จํานวน 1 อัตรา

๑. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

๓. มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน

๔. มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

๕. มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน และมีจิตสํานึกในการให้บริการ

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

9. พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

๓. มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน

๔. มีบุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี

๕. มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน และมีจิตสํานึกในการให้บริการ

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ (คลิ๊ก) หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร (ต้นฉบับ พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ)

๑. บัตรประจําตัวประชาชน

๒. ทะเบียนบ้าน

๓. ใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร)

๔. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

๕. ใบประกอบวิชาชีพฯ (เฉพาะตําแหน่งเภสัชกรและพยาบาลประจําการ)

๖. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตําแหน่งพยาบาลประจําการ)

๗. ประกาศนียบัตรและผลการศึกษาหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล (NA หลักสูตร 5 เดือน)

๘. ใบอนุญาตวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP (เฉพาะตําแหน่งนักวิเคราะห์การเงิน)

๙. เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเป็นชาย)

๑๐. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๑๑. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสําคัญการหย่า หนังสือรับรอง การผ่านงาน ฯลฯ (ถ้ามี)


ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110/392 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 0-5393-6900

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศใบสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -