www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 26 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 26 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562

งานราชการ 62

 

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจําของศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑. ตําแหน่ง เภสัชกร จํานวน ๑ อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพฯ)

๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ 

๔. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๕. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๒. ตําแหน่ง พยาบาลประจําการ

– หอผู้ป่วยทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา

– คลินิกบริการผู้ป่วยนอกจํานวน ๑ อัตรา 

– หอผู้ป่วยวิกฤต จํานวน ๔ อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพฯ) 

๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ 

๔. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ใต้

 

๓. ตําแหน่ง พนักงานเก็บเงิน จํานวน ๑ อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา การเงิน หรือ บัญชี 

๓. มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และไว้วางใจได้ 

๔. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๔. ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จํานวน ๑๑ อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

๓. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี) 

๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ 

๕. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ 

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๕. ตําแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จํานวน ๒ อัตรา

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 

๓. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล (๒๖ เดือน) 

๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ 

๕. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๖. ตําแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล (หน่วยวิจัยทางคลินิก) จํานวน ๑ อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

๓. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล (๖ เดือน) 

๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ 

๕. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ใต้

 

๗. ตําแหน่ง แม่บ้าน

 – ห้องคลอด จํานวน ๑ อัตรา

– ห้องผ่าตัด จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศหญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี 

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า 

๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี 

๔. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบสูง 

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๘. ตําแหน่ง พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จํานวน ๑ อัตรา 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี 

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า 

๓. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีความอดทนสูง 

๔. มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน 

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร (ต้นฉบับ พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ)

๑. บัตรประจําตัวประชาชน 

๒. ทะเบียนบ้าน 

๓. ใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร) 

๔. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

๕. ใบประกอบวิชาชีพฯ (เฉพาะตําแหน่งเภสัชกรและพยาบาลประจําการ) 

๖. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตําแหน่งพยาบาลประจําการ) 

๗ ประกาศนียบัตรและผลการศึกษาหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล [FNA หลักสูตร 5 เดือน) 

๘. เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเป็นชาย)

 ๙. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

๑๐. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสําคัญการหย่า หนังสือรับรอง –

การผ่านงาน ฯลฯ (ถ้ามี)


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ http://sriphat.med.cmu.ac.th/th/apply_job หรือสมัครด้วยตัวเองได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

ที่อยู่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารศรีพัฒน์ อินทรวโรรส

110 392 ถนนอินทวโรรส ซอย 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทร 0-5393-6900

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แผนที่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน
หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -