www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

มือถือเก่ามีค่า อย่าทิ้ง !!

- Advertisement -

มือถือเก่ามีค่า อย่าทิ้ง! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สนองนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ถูกวิธี ได้มาตรฐานสากล สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปัญหาขยะ ถือเป็นอีกปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหา โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผล โดยปัจจุบันประเทศไทย มีขยะเกิดขึ้นปีละไม่น้อยกว่า 27 ล้านตันต่อปี มีขยะตกค้าง 10 ล้านตันต่อปี มีอัตราการผลิตขยะเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน

ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและกำจัดขยะมากกว่าปีละ 2 หมื่นล้านบาท ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยไปไม่น้อยกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันรณรงค์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น/หมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการบริหารจัดการขยะให้เกิดผล จะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทาง คือ “ครัวเรือน” ด้วย 3Rs หรือ 3ช คือ Reuse (ใช้น้อย) Reduce (ใช้ซ้ำ) Recycle (ใช้ใหม่) การจัดการขยะกลางทาง หรือการเก็บขนขยะมูลฝอย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องบริหารจัดการขยะโดยกำหนดวัน เวลา ในการเก็บขนขยะแต่ละประเภทที่เหมาะสมกับปริมาณขยะและลักษณะของชุมชน ส่วนการจัดการขยะปลายทาง เป็นการจัดการมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งหาก อปท.ดำเนินการแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน จะทำให้ขยะหมดไปจากประเทศไทย และทำให้เกิดพลังงานแก่ประเทศ ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอีกด้วย

สำหรับโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้นนั้น ถือเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะนอกจากจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการณรงค์การกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ถูกวิธีแล้ว ยังทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รวมทั้งเด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร ยังได้รับประโยชน์จากหนังสือและสื่อการศึกษา ส่งผลให้เกิดการยกระดับทางด้านทักษะ การอ่าน การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นด้วย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บอกว่า โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษาย 2561 ที่ผ่านมา จนปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมโครงการ 7,285 แห่ง ทั้งนี้ ได้มีการขอรับบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้วจากประชาชนทั่วประเทศ ผ่านทาง อปท. ทั่วประเทศ และนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาเพื่อนำไปมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 2,000 แห่ง มูลค่า 20 ล้านบาท

ข้อมูลจากกรมประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวสมัครงานเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -