www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานประจํา 21 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 14 มิถุนายน 62

- Advertisement -

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานประจํา จํานวน 8 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา ดังนี้

๑. ตําแหน่ง เภสัชกร จํานวน ๔ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ตำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา เภสัชศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพฯ) ๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี และมีความละเอียดรอบคอบ

๔. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๕. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๒. ตําแหน่ง พยาบาลประจําการ จํานวน ๓ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพฯ)

๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

๔. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๓. ตําแหน่ง พนักงานการเงิน จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับปริญญาตรี สาขา การเงิน หรือ บัญชี

๓. บุคลิกภาพดี มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และไว้วางใจได้

๔. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๕. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๔. ตําแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

๓. มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน

๔. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๕. ตําแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จํานวน 8 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

๓. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (๑ ปี)

๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

๕. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๖. ตําแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

๓. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล (๖ เดือน)

๔. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ

๕. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

๖. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๗. ตําแหน่ง แม่บ้านประจําห้องคลอด จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศหญิง อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

๓. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ บุคลิกภาพดี

๔. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ และมีความรับผิดชอบสูง

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

 

๘. ตําแหน่ง พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ จํานวน ๒ อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. เพศชาย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

๒. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

๓. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และมีความอดทนสูง

๔. มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน

๕. สามารถปฏิบัติงานเป็นเวรผลัดเปลี่ยนกันได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ และวันหยุดราชการ

หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้


เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในการสมัคร (ต้นฉบับ พร้อมสําเนา ๑ ฉบับ)

๑. บัตรประจําตัวประชาชน

๒. ทะเบียนบ้าน

๓. ใบรับรองวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร)

๔. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

๕. ใบประกอบวิชาชีพฯ (เฉพาะตําแหน่งเภสัชกรและพยาบาลประจําการ)

๖. บัตรสมาชิกสภาการพยาบาล (เฉพาะตําแหน่งพยาบาลประจําการ)

๗. ประกาศนียบัตรและผลการศึกษาหลักสูตรพนักงานช่วยการพยาบาล (NA หลักสูตร 5 เดือน)

๘. เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (กรณีเป็นชาย)

๙. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๑๐. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสําคัญการหย่า หนังสือรับรอง การผ่านงาน ฯลฯ (ถ้ามี)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก สมัครด้วยตัวเองได้ที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นใต้ดิน อาคารศรีพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ


ที่อยู่

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาเขตหลัก 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

border_width=”2″ accent_color=”#fc0000″][/vc_column][/vc_row]

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -