www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี 5 อัตรา 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562

- Advertisement -

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิปริญญาตรี 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตําแหน่ง สายสนับสนุน

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

ปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาณอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2.นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา 

ปริญญาตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ทำงานในสถาณอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาทถ้วน

ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

186 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง

อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร 044-710047


เอกสารและหลักฐานการสมัคร

๑ สําเนาใบปริญญาบัตรและ/หรือสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าได้รับการอนุมัติ การให้ปริญญาจากสภาสถาบันแล้วเท่านั้น ก่อนหรืออย่างช้าภายในวันสุดท้ายของวันที่รับสมัคร จํานวน ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

๒ สําเนาใบรายงานผลการเรียนรายวิชา (Transcript) จํานวน ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

๓ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบแทนบัตรประจําตัว ประชาชน จํานวน อย่างละ ๑ ชุด (พร้อมฉบับจริง)

๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป

๕ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

๖ หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานจากหน่วยงาน (ถ้ามี)

๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

๘ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยัน)

๕ ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัคร

หมายเหตุ หากภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกหรือการบรรจุแต่งตั้ง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยประกาศให้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แล้ว จะถือเป็นโมฆะ


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ป้ายประกาศกองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ www.srru.ac.th


 

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -