www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 99 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-20 ธค.61

- Advertisement -

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 99 อัตรา สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย  จำนวน 99 อัตรา

๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

๑. ประเภทผู้บริหารระดับต้น เงินเดือน 40,000 บาท

๑.๑ ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ วิทยาลัยพัฒนามหานคร จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๑.๒ ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๑.๓ ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (สํานักงานอธิการบดี) จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๑.๔ ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

 

๒. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ระดับปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) เงินเดือน 19,500 บาท

๒.๑ ตําแหน่งวิศวกร (ด้านโยธา) จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๒.๒ ตําแหน่งนักกิจกรรมบําบัด จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๒.๓ ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ จํานวน ๓ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๒.๔ ตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จํานวน ๓ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

 

๓. กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ

ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 22,800 บาท

๓.๑ ตําแหน่งนักวิจัย จํานวน ๔ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

 

ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท

๓.๒ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๓ ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๕ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๔ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน ๓ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๕ ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน ๕ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๖ ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา จํานวน ๓ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๗ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน ๑๓ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๘ ตําแหน่งนักเวชนิทัศน์ จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๙ ตําแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ  จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๑๐ ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จํานวน ๓ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๑๑ ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๑๒ ตําแหน่งนักโภชนาการ จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๑๓ ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๓.๑๔ ตําแหน่งบรรณารักษ์ จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

 

๔. กลุ่มทั่วไป

ระดับปฏิบัติงาน 

๔.๑ ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๓๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– คุณวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท

 

๔.๒ ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๔.๓ ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๔.๔ ตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด จํานวน ๑ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๔.๕ ตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน ๓ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

๔.๖ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม จํานวน ๔ อัตรา คลิ๊กดูคุณสมบัติที่นี่

– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– คุณวุฒิต่ำกว่าประกาศนียบัตร ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 13,800 บาท


การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าวสมัครได้ทาง อินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561

(๑) เปิดเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช www.nmu.ac.th หัวข้อประกาศรับสมัครงาน คลิ๊กที่นี่

(๒) กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(๓) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น ไว้เพื่อดําเนินการพิมพ์ภายหลัง

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ แบบฟอร์มชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอก ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

๔.๒ นําใบแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบและค่าธรรมเนียม ธนาคารเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 และภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)

ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๔ ผู้สมัครที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้วสามารถตรวจสอบสถานะ การชําระเงินได้ผ่านระบบในวันทําการถัดไป และสามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบได้จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก ฯ โดยจะกําหนดตามลําดับของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

๔.๕ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวันคัดเลือกจะประกาศ ให้ทราบทั่วกันภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ทาง www.nmu.ac.th


เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สมัคร

๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร)

๒ สําเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและสําเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มี คุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรตัวจริง ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนด วันปิดรับสมัครมายื่นแทน

๓ สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ จํานวน ๑ ฉบับ

๔ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๕ ใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่นเอกสาร จํานวน ๑ ฉบับ

๖ สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบทะเบียนสมรส จํานวน ๑ ฉบับ

๗ หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ

๘ ใบรับรองประวัติการทํางานจากผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ – ผู้สมัครต้องนําเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันที่กําหนดการตรวจสอบเอกสารหรือ หลักฐานการสมัคร

– ผู้สมัครต้องรับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกํากับในเอกสารทุกฉบับก่อนนําส่ง


มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
131/ 6 ถนนขาว
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กทม. 10300
โทร: 02 244 3846–7

เช็คเส้นทางได้ที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -