www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

มณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562

- Advertisement -

มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นพลอาสาสมัคร 7 อัตรา วุฒิ ม.3 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


มณฑลทหารบกที่ 24 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร

1. พลสารวัตร 3 อัตรา

อายุ 18-30 ปีความสูง 168 เซนติเมตร ขึ้นไป

  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ปลดจากกองประจําการโดยรับราชการทหาร ในกองประจําการจนครบกําหนด หรือทหารกองเกิน ซึ่งสําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้วปลดเป็นกองหนุน
  • สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

2. ผู้คุม 3 อัตรา

อายุ 18-30 ความสูง 168 เซนติเมตร ขึ้นไป

  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ปลดจากกองประจําการโดยรับราชการทหาร ในกองประจําการจนครบกําหนด หรือทหารกองเกิน ซึ่งสําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้วปลดเป็นกองหนุน
  • สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

3. พลดุริยางค์ 1 อัตรา

อายุ 18-30 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป

  • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ปลดจากกองประจําการโดยรับราชการทหาร ในกองประจําการจนครบกําหนด หรือทหารกองเกิน ซึ่งสําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และได้ขึ้นทะเบียนกองประจําการแล้วปลดเป็นกองหนุน
  • สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสมุด กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1-5 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ 

กำหนดการรับสมัคร

๑ รับสมัคร ตั้งแต่ วันพุธที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องสมุด กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์หน้าห้องกองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ 24 และทางเพจประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 24

๓ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม


หลักฐานการรับสมัคร

๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร

๒ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดาของผู้สมัคร

๔ สําเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดาของผู้สมัคร

๕ สําเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี)

๖ กรณีที่บิดาหรือมารดาของผู้สมัครเสียชีวิตให้ใช้สําเนาใบมรณบัตร

๗ สําเนาวุฒิการศึกษาของผู้สมัครสอบ (ให้นำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)

๘ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ จากแพทย์ทหารประจําการ (แบบ ทบ.ปร-466-620) ซึ่งระบุว่า “ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร” พร้อมผลการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV จากโรงพยาบาลทหาร (ฉบับจริง)

๙ สําเนาหนังสือสําคัญ (แบบ สด ๔) (ให้นฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย)

๑๐ สําเนาทะเบียนกองประจําการ (สด.๓)

๑๑ สําเนาหนังสือสําคัญแสดงวิทยฐานะ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (กรณี สําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร)

๑๒ สําเนาหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา (กรณีผ่านการเป็นทหารกอง ประจําการ)

๑๓ หนังสือรับรองการเป็นบุตรทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา สังกัด กองทัพบก

๑๔ หนังสือรับรองการเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองทัพบก

๑๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว

๑๖ เอกสารการสมัครอย่างละ 1 ฉบับ, รูปถ่าย 3 ใบ และค่าสมัครสอบ 100 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์รับสมัครได้ที่นี่

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -