www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สพป.ขอนแก่น เขต 5 เปิดรับสมัครงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-16 ธค.61

- Advertisement -

สพป.ขอนแก่น เขต 5 เปิดรับสมัครงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 31 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. ตั้งแต่วันที่ 10-16 ธันวาคม 2561

หางานในขอนแก่นเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


สพป.ขอนแก่น เขต 5 เปิดรับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ

อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน

โรงเรียนที่มีตำแหน่งว่าง จำนวน 31 อัตรา ตามรายชื่อด้านล่าง

รายชื่อโรงเรียน ขอนแก่น เขต 5

คุณสมบัติ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

1) วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 / ปวช. ขึ้นไป

2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑ ช่วยครูดูแลเด็กพิการในการฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน เช่น การเข้า ห้องน้ํา การรับประทานอาหาร การแต่งกาย

๒ ดูแลความสะอาดภายในและภายนอกห้องเรียนที่ตนรับผิดชอบ เช่น การทําความ สะอาดโต๊ะ เก้าอี้ พื้นห้อง ขอบประตู หน้าต่าง เป็นต้น

๓ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการเรียนร่วม

๔ ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของทางราชการและสถานศึกษาที่ตนสังกัด

๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เกี่ยวกับเด็กพิการตามที่ได้รับมอบหมายจากครูและผู้บังคับบัญชา


การรับสมัคร

สมัครขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตั้งแต่วันที่10-16 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้น วันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 043-274036 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

การสอบ ขอนแก่น


เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก ฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ ดังนี้

๑ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)

๒ สําเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน

๓ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (สําหรับผู้ที่ใช้ วุฒิปริญญาตรีสมัคร)

๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

๕ สําเนาทะเบียนบ้าน

๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป

๗ ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกหนังสือให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549

๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานของผู้สมัครรายใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม จะต้องนํามายื่นในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับไว้ด้วย


เงื่อนไขในการรับสมัคร

๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามสวม กางเกงยีนส์ เสื้อยืด และรองเท้าแตะ โดดเด็ดขาด ผู้หญิงต้องสวมกระโปรงเท่านั้น พร้อมยื่นใบสมัครด้วย ตนเอง ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดอันเกิด จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัคร คัดเลือกไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น

 

๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และกรณีที่แจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ผ่าน การคัดเลือกจะเรียกสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  (สพป.ขอนแก่น เขต 5)
120 หมู่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 

ดาวโหลดไฟล์ประกาศคลิ๊กที่นี่

ใบสมัครโรงเรียน ขอนแก่น


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -