www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

วิธีลงทะเบียน รับเงินช่วยเหลือ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

- Advertisement -

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วิธีลงทะเบียนบัตรคนจน รับเงินช่วยเหลือ ค่าน้ำ-ค่าไฟ ตามมติเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรี สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การช่วยเหลือ

ได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน และค่าไฟไม่เกิน 230 บาทต่อเดือน หากเกินที่กำหนดไว้ต้องจะไม่ได้รับสิทธินี้และต้องจ่ายเองทั้งหมด2.ผู้ได้รับสิทธิ : จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีชื่อตรงกับใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ำประปาเท่านั้น

การใช้สิทธิ์

ให้ผู้มีรายได้น้อยนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ำประปา พร้อมทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปชำระเงิน จากนั้นทางกรมบัญชีกลางจะโอนเงินคืนในจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100 หรือ 230 บาทตามที่กำหนด ในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ประมาณกลางเดือนของเดือนถัดไป

ข้อจำกัด: 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์

ช่องทางการชำระ: ต้องชำระที่เคาท์เตอร์สำนักงานการไฟฟ้า และสำนักงานการประปาเท่านั้น

ระยะเวลาดำเนินการ : เริ่มเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 (เริ่มคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2561)


วิธีลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือ ค่าน้ำ-ค่าไฟ

เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตรครั้งแรก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ ผู้มีรายได้น้อยที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว จะต้องทำการลงทะเบียนก่อน ตามเงื่อนไขดังนี้

1. ค่าไฟฟ้า วงเงินไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ประชาชนผู้ถือบัตร ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
 • เดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานเขตต่าง ๆ ของ การไฟฟ้านครหลวง
 • แอปพลิเคชัน MEA Smart Life
 • เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรับค่าไฟ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130  
ประชาชนผู้ถือบัตร ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ่านช่องทางดังนี้
 • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ทุกแห่ง
 • PEA Shop และ PEA Mobile Shop ในพื้นที่ทุกแห่ง
 • ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า
 • PEA Call Center โทร. 1129
 • แอปพลิเคชัน PEA Smart plus   
         

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129 

เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า
 
 • เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์กับ กฟน. หรือ กฟภ. เรียบร้อย (ลงทะเบียนก่อนหรือหลังชำระค่าไฟฟ้าก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายในเดือนเดียวกัน)
 • มียอดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • เป็นยอดค่าไฟฟ้าในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562

ชำระค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. เรียบร้อยแล้ว จึงได้เงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลัง โดยจะคืนเงินผ่านบัตร ในวันที่ 18 ของทุกเดือน เริ่มครั้งแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

อย่างไรก็ตาม ชื่อของผู้ลงทะเบียนไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ หมายความว่าหากเช่าบ้านอยู่ก็สามารถรับสิทธิ์ได้เช่นกัน เพียงแต่รายชื่อต้องไม่ซ้ำกับผู้รับสิทธิ์ตามมาตรการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ฟรีตามมาตรการเดิม แต่หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ใช้ไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

2. ค่าน้ำประปา วงเงินไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน
 ประชาชนผู้ถือบัตร ในพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการประปานครหลวง (กปน.) ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านช่องทางดังนี้
– สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง
– ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
– เคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน. สำนักงานใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปานครหลวง โทร. 1125 

ประชาชนผู้ถือบัตร ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผ่านช่องทางดังนี้
– สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ ทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงาน เขต 1-10 และ กปภ. สาขา 234 แห่งทั่วประเทศ
 เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนรับค่าน้ำประปา         
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
 เงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าน้ำประปา
 
 เป็นผู้มีสิทธิ์ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • ผู้มีรายได้น้อยต้องเตรียม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ มาลงทะเบียนรับสิทธิ์
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ กับ กปน. หรือ กปภ. เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ)
 • ยอดค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือยอดค่าน้ำที่ใช้ในเดือนธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 หรือยอดที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำเดือนมกราคม – ตุลาคม 2562
 • มียอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท / 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ หากเดือนไหนมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้น และต้องชำระเองเต็มจำนวน
 • สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม  

ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. หรือ กปภ. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป


หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -