www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 788 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

- Advertisement -

ท่าอากาศยานไทย ทอท. เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 788 อัตรา มีงานตั้งแต่ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวทางไลน์จากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 788 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ (คลิก + เพื่อเปิดดู) 

1. ตําแหน่งหมายเลข101 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1 อัตรา

2. ตําแหน่งหมายเลข 102 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง พยาบาล ระดับ 3 – 4/ พยาบาลอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายการแพทย์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจํานวน 2 อัตรา

3. ตําแหน่งหมายเลข 103 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 – 4 ฝ่ายบัญชี จํานวน 2 อัตรา

4. ตําแหน่งหมายเลข 104 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุระดับ 3 – 4 ฝ่ายพัสดุจํานวน 4 อัตรา

5. ตําแหน่งหมายเลข 105 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3– 4 ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน จํานวน 2 อัตรา

6. ตําแหน่งหมายเลข 106 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิครักษา
ความปลอดภัยระดับ 3–4 ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน จํานวน 2 อัตรา

7. ตําแหน่งหมายเลข 107 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทํางาน ระดับ 3 – 4ฝ่ายความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัยจํานวน 4 อัตรา

8. ตําแหน่งหมายเลข 108 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ 3 – 4 ฝ่ายระบบสารสนเทศ จํานวน 5 อัตรา

9. ตําแหน่งหมายเลข 109 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ 3 – 4 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จํานวน 2 อัตรา

10. ตําแหน่งหมายเลข 110 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 4 อัตรา

11. ตําแหน่งหมายเลข 111 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 3 อัตรา

12. ตําแหน่งหมายเลข 112 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกรอาวุโส ระดับ 5 – 6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

13. ตําแหน่งหมายเลข 113 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 3 อัตรา

14. ตําแหน่งหมายเลข 114 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

15. ตําแหน่งหมายเลข 115 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 – 4 หรือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา

16. ตําแหน่งหมายเลข 116 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิกอาวุโส
ระดับ 5 – 6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา

17. ตําแหน่งหมายเลข 117 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

18. ตําแหน่งหมายเลข 118 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา

19. ตําแหน่งหมายเลข 119 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิกระดับ 3 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

20. ตําแหน่งหมายเลข 120 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธาอาวุโส ระดับ 5–6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

21. ตําแหน่งหมายเลข 121 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

22. ตําแหน่งหมายเลข 122 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิคอาวุโส
ระดับ 5 – 6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

23. ตําแหน่งหมายเลข 123 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 – 4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา

24. ตําแหน่งหมายเลข 124 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2 – 4 ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 12 อัตรา

25. ตําแหน่งหมายเลข 125 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3 – 4 สํานักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 2 อัตรา

26. ตําแหน่งหมายเลข 126 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ 3 – 4 ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา

27. ตําแหน่งหมายเลข 127 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมระดับ 3 – 4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา

28. ตําแหน่งหมายเลข 201 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ระดับ 3-4 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 2 อัตรา

29. ตําแหน่งหมายเลข 202 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2 อัตรา

30. ตําแหน่งหมายเลข 203 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 10 อัตรา

31. ตําแหน่งหมายเลข 204 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 13 อัตรา

32. ตําแหน่งหมายเลข 205 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ 3-4 ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 2 อัตรา

33. ตําแหน่งหมายเลข 206 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิดระดับ 3 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 3 อัตรา

34. ตําแหน่งหมายเลข 207 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4
ส่วนระบบจําหน่ายไฟฟ้าฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 1 อัตรา

35. ตําแหน่งหมายเลข 208 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4
ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 2 อัตรา

36. ตําแหน่งหมายเลข 209 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 12 อัตรา

37. ตําแหน่งหมายเลข 210 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 6 อัตรา

38. ตําแหน่งหมายเลข 211 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4
ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 4 อัตรา
39. ตําแหน่งหมายเลข 212 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3
ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 7 อัตรา

40. ตําแหน่งหมายเลข 213 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานด้านการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 6 อัตรา

41. ตําแหน่งหมายเลข 214 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนศูนย์รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 8 อัตรา

42. ตําแหน่งหมายเลข 215 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจํานวน 89 อัตรา

43. ตําแหน่งหมายเลข 216 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าในเขตปลอดอากร ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 10 อัตรา

44. ตําแหน่งหมายเลข 217 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จํานวน 1 อัตรา

45. ตําแหน่งหมายเลข 301 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ส่วนบัญชี ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 2 อัตรา

46. ตําแหน่งหมายเลข 302 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ
ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 6 อัตรา

47. ตําแหน่งหมายเลข 303 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 6 อัตรา

48. ตําแหน่งหมายเลข 304 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิดระดับ 3 ส่วนศูนย์รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 1 อัตรา

49. ตําแหน่งหมายเลข 305 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4
ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 1 อัตรา

50. ตําแหน่งหมายเลข 306 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 5 อัตรา

51. ตําแหน่งหมายเลข 307 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 2 อัตรา

52. ตําแหน่งหมายเลข 308 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนเครื่องกลและสายพานลําเลียง ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 2 อัตรา

53. ตําแหน่งหมายเลข 309 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 9 อัตรา

54. ตําแหน่งหมายเลข 310 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 2 อัตรา

55. ตําแหน่งหมายเลข 311 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 6 อัตรา

56. ตําแหน่งหมายเลข 312 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานด้านการเงิน ส่วนการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 5 อัตรา

57. ตําแหน่งหมายเลข 313 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี)
ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 108 อัตรา

58. ตําแหน่งหมายเลข 314 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 50 อัตรา

59. ตําแหน่งหมายเลข 315 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 56 อัตรา

60. ตําแหน่งหมายเลข 316 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมืองจํานวน 20 อัตรา

61. ตําแหน่งหมายเลข 317 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ส่วนพัสดุ ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง จํานวน 3 อัตรา

62. ตําแหน่งหมายเลข 401 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4 ส่วนอํานวยการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1อัตรา

63. ตําแหน่งหมายเลข 402 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ส่วนพัสดุ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1 อัตรา

64. ตําแหน่งหมายเลข 403 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ระดับ 3-4 ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 2 อัตรา

65. ตําแหน่งหมายเลข 404 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 2 อัตรา

66. ตําแหน่งหมายเลข 405 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง นิติกร ระดับ 3-4
ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 2 อัตรา

67. ตําแหน่งหมายเลข 406 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-4 ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1 อัตรา

68. ตําแหน่งหมายเลข 407 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 3 อัตรา

69. ตําแหน่งหมายเลข40 8 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่จํานวน 1 อัตรา

70. ตําแหน่งหมายเลข 409 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่จํานวน 1 อัตรา

71. ตําแหน่งหมายเลข 410 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่จํานวน 1 อัตรา

72. ตําแหน่งหมายเลข 411 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 3 อัตรา

73. ตําแหน่งหมายเลข 412 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 1 อัตรา

74. ตําแหน่งหมายเลข 413 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 7 อัตรา

75. ตําแหน่งหมายเลข 414 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จํานวน 18 อัตรา

76. ตําแหน่งหมายเลข 501 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ส่วนพัสดุ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 2 อัตรา

77. ตําแหน่งหมายเลข 502 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ระดับ 3-4 ส่วนพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา

78. ตําแหน่งหมายเลข 503 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 5 อัตรา

79. ตําแหน่งหมายเลข 504 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ
ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจํานวน 1 อัตรา

80. ตําแหน่งหมายเลข 505 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค
รักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจํานวน 1 อัตรา

81. ตําแหน่งหมายเลข 506 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิดระดับ 3 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา

82. ตําแหน่งหมายเลข 507 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา

83. ตําแหน่งหมายเลข 508 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 1 อัตรา

84. ตําแหน่งหมายเลข 509 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ส่วนบํารุงรักษา ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 2 อัตรา

85. ตําแหน่งหมายเลข 510 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี)
ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 6 อัตรา

86. ตําแหน่งหมายเลข 511 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี)
ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายจํานวน 16 อัตรา

87. ตําแหน่งหมายเลข 512 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จํานวน 5 อัตรา

88. ตําแหน่งหมายเลข 601 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 1 อัตรา

89. ตําแหน่งหมายเลข 602 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง พยาบาล ระดับ 3-4/พยาบาลอาวุโส ระดับ 5-6 ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3 อัตรา

90. ตําแหน่งหมายเลข 603 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เภสัชกร ระดับ 3-4
ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 1 อัตรา

91. ตําแหน่งหมายเลข 604 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4 ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 9 อัตรา

92. ตําแหน่งหมายเลข 605 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-4 ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 2 อัตรา

93. ตําแหน่งหมายเลข 606 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ระดับ 3-4 ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 6อัตรา

94. ตําแหน่งหมายเลข 607 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3อัตรา

95. ตําแหน่งหมายเลข 608 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 6 อัตรา

96. ตําแหน่งหมายเลข 609 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 7 อัตรา

97. ตําแหน่งหมายเลข 610 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ
ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการท่าอากาศยาน ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 8 อัตรา

98. ตําแหน่งหมายเลข 611 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ
ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ตจํานวน 3 อัตรา

99. ตําแหน่งหมายเลข 612 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ
ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการผู้โดยสาร ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ตจํานวน 3 อัตรา

100. ตําแหน่งหมายเลข 613 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 4 อัตรา

101. ตําแหน่งหมายเลข 614 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3 อัตรา

102. ตําแหน่งหมายเลข 615 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4
ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 1อัตรา

103. ตําแหน่งหมายเลข 616 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง วิศวกร ระดับ 3-4
ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 1 อัตรา

104. ตําแหน่งหมายเลข 617 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 2 อัตรา

105. ตําแหน่งหมายเลข 618 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 2 อัตรา

106. ตําแหน่งหมายเลข 619 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 3 อัตรา

107. ตําแหน่งหมายเลข 620 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 40 อัตรา

108. ตําแหน่งหมายเลข 621 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างในตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
(ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 32 อัตรา

109. ตําแหน่งหมายเลข 701 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ระดับ 3-4 ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา

110. ตําแหน่งหมายเลข 702 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระดับ 3-4 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 3 อัตรา

111. ตําแหน่งหมายเลข 703 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ
ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา

112. ตําแหน่งหมายเลข 704 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 8 อัตรา

113. ตําแหน่งหมายเลข 705 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ทําลาย
วัตถุระเบิด ระดับ 3ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 3 อัตรา

114. ตําแหน่งหมายเลข 706 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา

115. ตําแหน่งหมายเลข 707 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา

116. ตําแหน่งหมายเลข 708 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่จํานวน 11 อัตรา

117. ตําแหน่งหมายเลข 709 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ
ท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา

118. ตําแหน่งหมายเลข 710 เพื่อจ้างเป็นพนักงานในตําแหน่ง ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายบํารุงรักษา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 1 อัตรา

เช็คคุณสมบัติแต่ละตำแหน่งที่นี่ 

โปรดตรวจดูตัวเลขตำแหน่งให้ตรงกัน


การเปิดรับสมัครของ ท่าอากาศยานไทย ทอท.  

ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2552  ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น. และ ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
1 ตําแหน่งหมายเลข 103-317 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ชั้น 2 ห้อง Auditorium อาคารสํานักงานใหญ่ ทอท.
2 ตําแหน่งหมายเลข 101 และ 401-414 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3 ตําแหน่งหมายเลข 102 และ 501-512 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จังหวัดเชียงราย
4 ตําแหน่งหมายเลข 601- 621 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
5 ตําแหน่งหมายเลข 701- 710 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบการสมัคร ท่าอากาศยานไทย

1 รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป

2 ใบแจ้งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ตัวจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 4.3 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง

4 ทะเบียนบ้านตัวจริง

5 ใบพ้นภาระการรับราชการทหารตัวจริง (สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

6 ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC, TOEFL, IELTS) ตัวจริงที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจาก วันทดสอบถึงวันที่สมัคร พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

7 ใบรับรองการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ (ถ้ามี)

8 เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

9 เอกสารอื่นๆ ตามประกาศคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและตามที่เจ้าหน้าที่รับสมัครแจ้ง

10 หากไม่สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองตามวันและเวลา ที่กําหนด หรือ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. จะถือว่าท่านสละสิทธิ์


กําหนดการสอบคัดเลือก

ท่าอากาศยานไทยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกทุกตําแหน่ง วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2552 เวลา 17.00 น. ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารสํานักงานใหญ่ ทอท, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงใหม่ และ www.airportthai.co.th

สอบข้อเขียนทุกตําแหน่ง วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สอบภาคปฏิบัติ สําหรับตําแหน่งหมายเลข 110-123 และ 127 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

ท่าอากาศยานไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสมัครของท่าน หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป หรือไม่ตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ ทอท. กําหนด 

กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และกรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพทุกครั้ง ที่มาติดต่อ หากมีข้อสงสัยขอได้ติดต่อที่

  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานไทย หมายเลข 02-132-2537, 02-132-2540, 02-535-2134 , 02-535-1458 และหมายเลข 02-535-4049
  • ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หมายเลข 074-227-171-4
  • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หมายเลข 053-798-070-75
  • ท่าอากาศยานภูเก็ต หมายเลข 076-351-164, 076-351-888
  • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หมายเลข 053-922-311

ท่าอากาศยานไทย 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -