www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กอ.รมน. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2552

- Advertisement -

กอ.รมน. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 50 อัตรา  วุฒิ ม. 3, ม.6 ปวช. สมัครทางอินเตอร์เนต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2552

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!


กอ.รมน. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

*** ทุกตำแหน่งอายุไม่เกิน 35 ปี  ผู้สมัครต้องมีความรู้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ***

วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3

1. พนักงานธุรการ 12 อัตรา

 • เงินเดือน 10,430 บาท 

 

2. พนักงานบริการ 1 อัตรา

 • เงินเดือน 10,430 บาท 

วุฒิ ม.6

1. พนักงานวิเคราะห์ข่าว 1 อัตรา

 • เงินเดือน 10,430 บาท

 

2. พนักงานประมวลข่าว 3 อัตรา

 • เงินเดือน 10,430 บาท 

 

3. นักเขียน 1 อัตรา

 • เงินเดือน 10,430 บาท 

วุฒิปวช.

1. พนักงานการเงินและบัญชี 10 อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท

วุฒิ ปวช.ทางการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง

 

2. พนักงานการเงิน 5 อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท

วุฒิ ปวช. ทางการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง

 

3. พนักงานพัสดุ 2 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา

 

4. พนักงานเครื่องมือหาข่าว 1 อัตรา

 • เงินเดือน 11,250 บาท 

วุฒิ ปวช.ทางคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง

 

5. ช่างเขียน 2 อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท 

วุฒิ ปวช.ทางศิลปกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง

 

6. พนักงานบันทึกข้อมูล 5 อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท 

วุฒิ ปวช.ทางคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง

 

7. พนักงานดูแลระบบข้อมูล 2 อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท 

วุฒิ ปวช.ทางศิอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง

 

8. ผู้ผลิตรายการ 2 อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท 

วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา

 

 9. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล  2 ตำแหน่ง 

 • เงินเดือน 11,280 บาท 

วุฒิ ปวช.ทางคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง

 

10. พนักงานงบประมาณ 1 อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท

วุฒิ ปวช. ทางการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง


การรับสมัคร

   1.  ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 – 8 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ระบบปิดรับสมัคร วันที่ 8  สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.  ที่  http://www.isoc.go.th และ https://isoc.thaijob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช กอ.รมน.”  สอบถามโทร.0-2241-1014

2.  พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา มีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 280 บาท  

 


เอกสารที่ต้องยื่นในวันสอบสัมภาษณ์

เอกสารและหลักฐาน : ที่ต้องนํามายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ โดยนํามารายงานตัว ก่อนเข้าสอบ ดังนี้

1.สําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่สมัครสอบ จํานวน 1 ฉบับ

2.สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง ที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน1 ฉบับ

4. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา จํานวน 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย ซึ่งแสดงว่าไม่เป็น โรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ได้แก่

 • วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด

6. สมุดประวัติทหารกองหนุน ใบลาพักเพื่อรอการปลด หรือใบรับรองการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย กรณีเคยเป็น พลทหารกองประจําการ, บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ครบเกณฑ์ ใช้หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (สด.9) และหากผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วใช้ใบรับรองตรวจเลือกทหาร (สด. 43) พร้อมทั้งถ่ายสําเนาเอกสาร จํานวน 1 ชุด

7. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ

*** สําเนาเอกสารทุกชนิดให้ถ่ายเอกสารโดยใช้กระดาษขนาด A4 ท่านั้น***

โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่

เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -