www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 43 อัตรา ตั้งแต่ 28 ม.ค.-12 ก.พ.62

- Advertisement -

กองพลทหารราบที่ 11 ฉะเชิงเทรา รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) จํานวน 43 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. – 12 ก.พ.62


กองพลทหารราบที่ 11 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจําปี 2562 จํานวน 43 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

(กลุ่มพลขับรถ 23 อัตรา, กลุ่มทั่วไป 14 อัตรา กลุ่มช่างยานยนต์ล้อ 6 อัตรา)

 1. พลขับรถ 23 อัตรา
 2. เสมียน  4 อัตรา
 3. เสมียนข่าวกรอง 1 อัตรา
 4. เสมียนพิมพ์ดีด 2 อัตรา
 5. เสมียนกําลังพล 1 อัตรา
 6. เสมียนส่งกําลัง 1 อัตรา
 7. เสมียนกองร้อย 1 อัตรา
 8. นายสิบบารุงความรู้ 1 อัตรา
 9. นายสิบส่งกําลังขึ้นส่วน 1 อัตรา
 10. พลสูทกรรม 1 อัตรา
 11. พลทางสาย 1 อัตรา
 12. ย่างยานยนต์ล้อ 6 อัตรา

***หมายเหตุ กลุ่มทั่วไป 14 อัตรา คือตําแหน่ง ตั้งแต่ลําดับที่ 2 – 11


คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

ทุกตำแหน่งต้องเป็นทหารกองหนุน หรือผู้สําเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป อายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ปี

ตําแหน่ง พลขับรถ

 • มีความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖), มีความรู้ด้านการซ่อม เครื่องยนต์เบื้องต้น และกฎหมายจราจร

ตําแหน่งทั่วไป (เสมียน,พลสูทกรรม,พสทางสายนายสิบบํารุงความรู้นายสิบส่งกําลังชิ้นส่วน)

 • มีความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) มีความรู้ด้านพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และระเบียบงานสารบรรณ

ตําแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ

 • มีประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือ เครื่องกล สาขางานช่างยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการ หรือผู้ที่ สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป โดยมีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี
 • บิดา และมารดาของผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
 • เพศชาย สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
 • มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๗
 • มีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตาม ร่างกาย หรือแผลเป็นที่น่าเกลียด,ระเบิดหู และต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด มาก่อน และเป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
 • สําหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อ ตรวจสอบพบภายหลัง กองพลทหารราบที่ ตติ จะถือว่าผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกภายหลัง ดังนั้น กองพลทหารราบที่ ๑๑ จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับ การบรรจุภายหลังได้
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐาน ประมาท หรือลหุโทษ

การรับสมัคร

วันที่ 28 ม.ค. – 12 ก.พ.62 จําหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร ในวันเวลาราชการ ณ อาคาร เยี่ยมญาติ (หลังกองรักษาการณ์ กองพลทหารราบที่ 11) ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า อําเภอเมืองจังหวัด ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3898-1702 ค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 300 บาท
วันที่ 14 ก.พ.62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ อาคาร เยี่ยมญาติ (บริเวณ หลังกองรักษาการณ์กองพลทหารราบที่ 11)

หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร ด้วยตนเอง (นําฉบับตัวจริงมาแสดง และถ่ายสําเนาเอกสาร จํานวน 2 ชุด ) ดังนี้

 • ๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
 • ๒ สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และของบิดา มารดา
 • ๓ สําเนาสูติบัตรผู้สมัคร
 • ๔ สําเนาใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา
 • ๕ กรณีผ่านการเป็นทหารกองประจําการ ใช้หนังสือสําคัญทหารกองหนุน (สด.8) หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด โดยผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป เป็นผู้ลงนาม ในหนังสือรับรอง
 • ๖ ผู้สําเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ใช้หนังสือสําคัญทหารกองหนุน (สต.๘) และหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ จากกรมการรักษาดินแดน หรือหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
 • ๗ ภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก,ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 7 ภาพ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน )
 • ๘ สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก (เฉพาะตําแหน่งพลขับ ) พร้อมฉบับจริง
 • ๙ หลักฐานอื่น ๆ เช่นหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรของบิดา, มารดา (ในกรณีถึงแก่กรรม)

กําหนดการสมัครสอบกองหนุน ประจําปี 2562 (43 อัตรา)

10 ม.ค. – 27 ม.ค.62 ประกาศรับสมัคร

28 ม.ค. – 12 ก.พ.62 จําหน่ายโปสมัคร และรับสมัคร

14 ก.พ.62 (พฤ.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

16 ก.พ.62 (ส.) สอบภาควิชาการ ณ ร.ร.วัดดอนทอง

21 ก.พ.62 (พฤ.) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ

26 ก.พ.62 (อ.) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

27 ก.พ.62 (พ.) สอบสัมภาษณ์

28 ก.พ.62 (พฤ.) สอบปฏิบัติ

5 มี.ค.62(อ.) ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

7 มี.ค.62 (พฤ) ตรวจร่างกาย รพ.ค่ายนวมินทราชินี

8 มี.ค.62 (ศ.) ตรวจประวัติฯ ณ พิสูจน์หลักฐาน จว.ฉ.ช.

13 มี.ค.62 (พ.) สอบขับขี่รถยนต์ ณ ขส.ทบ.

14 มี.ค.62 (พฤ.) สอบขับขี่รถยนต์ ณ ขส.ทบ. (สําหรับผู้ไม่มาสอบในครั้งแรกและผู้ที่สอบไม่ผ่านในครั้งแรก)


กองพลทหารราบที่ 11 ศูนย์สื่อสาร ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ถนนฉะเชิงเทรา – กบินทร์บุรี ตำบล คลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

ดาวน์โหลดไฟล์รับสมัครงานได้ที่นี่


หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -