www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 15 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 – ม.6 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

รายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สังกัดสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

๑ ตําแหน่ง พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหาร สารวัตร สํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร)

เพศชาย จํานวน 6 อัตรา

วุฒิม.3-ม.6 อายุ 18-30 ปี เป็นทหารกองหนุนประเภท 1

 

๒ ตําแหน่ง พลรักษาการณ์ กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารสารวัตร สํานัก กองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร)

เพศชาย จํานวน 6 อัตรา

วุฒิม.3-ม.6 อายุ 18-30 ปี เป็นทหารกองหนุนประเภท 1

 

๓ ตําแหน่ง พลสารวัตร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหาร สารวัตร สํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลอาสาสมัคร)

เพศหญิง จํานวน 3 อัตรา

วุฒิม.3-ม.6 อายุ 18-30 ปี


การสมัครสอบ

การสมัครสอบต้องสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึง วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ บริเวณชั้น ๔ แผนกธุรการและกําลังพล อาคารสํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการ กองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประกาศผู้มีสิทธิสอบ ในวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคาร สํานักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย หรือที่เว็บไซต์


หลักฐานในการสมัคร

๑ ใบสมัคร

๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๓ x ๔ ซม. ถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน จํานวน ๓ รูป

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด

๔ สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร จํานวน ๑ ชุด

๕ สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือสําเนาทะเบียนบ้านที่นายทะเบียนรับรอง เพื่อแสดงวัน เดือน ปีเกิดที่ชัดเจน ระบุสัญชาติของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กําเนิด จํานวน ๑ ชุด

๕.๑ กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับผู้สมัคร ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา มาแสดงด้วย

๕.๒ กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรมและไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ให้นําสําเนาใบมรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการ มาแสดงด้วย

๕.๓ กรณีที่ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่ได้ระบุสัญชาติไทยจะต้องแสดงหลักฐานของบิดา มารดา แล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด ไม่ใช่โดยการเปลี่ยนสัญชาติ

๖ สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)

๗ สําเนาหนังสือสําคัญทหารกองหนุน สด.๘ (เฉพาะผู้สมัครชาย) จํานวน ๑ ชุด (กรณีทหารกองประจําการที่จะปลดประจําการ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 อนุโลมให้ใช้ หนังสือรับรอง การปลดประจําการจากหน่วยต้นสังกัด ได้)

๘ กรณีที่ผู้สมัครเป็นลูกจ้างหรือพนักงานราชการ ให้ยื่นหลักฐานตามข้อ ๓.๑๒ ด้วย (ดูในไฟล์ประกาศ)

โหลดไฟล์ประกาศคลิกที่นี่

กองบัญชาการกองทัพไทย127 ซอย แจ้งวัฒนะ 7 แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -