www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 417 อัตรา ทั่วประเทศ สมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 16 มค. – 25 กพ. 62

- Advertisement -

กองทัพอากาศ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 417 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.ปริญญาตรี-โท เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนุน พลอาสาสมัคร ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจําปี ๒๕๖๒ จํานวน ๔๑๗ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน ๑๗ อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ก ดังนี้

คุณวุฒิปริญญาโท ๑ อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรี ๑๖ อัตรา

บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน ๔๐๐ อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ข และผนวก ค ดังนี้

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑๗ อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๒๒๑ อัตรา

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕๕ อัตรา

คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ๗ อัตรา

สิทธิประโยชน์เมื่อบรรจุเข้ารับราชการ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ผู้ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาโทสมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๑๗,๕๕๐ บาท
ผู้ที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีสมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่เรืออากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ผู้ที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๑๑,๔๐๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๒,๒๘๕ บาท)
ผู้ที่ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๙,๓๓๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐,๘๓๐ บาท)
ผู้ที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบ จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น จ่าอากาศตรี รับเงินเดือน เดือนละ ๘,๖๑๐ บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐,๑๑๐บาท)
ปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่ม โดยขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่ได้รับการพิจารณาบรรจุ ผลสอบภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ทํางานและคุณวุฒิที่สูงกว่าคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร จะได้รับขั้นเงิน

ตำแหน่งงานใน กองทัพอากาศ และสถาณที่บรรจุทั่วประเทศ (ถ้ามองไม่ชัดโหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่)


๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๒.๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
๒.๑.๓ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความ ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ ของบุคคลที่สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติการภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๑๘ ตามผนวก ง
๒.๑.๔ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร ยกเว้นรหัสตําแหน่งที่กําหนด คุณสมบัติเพิ่มเติม ตามผนวก ข ให้ถือเกณฑ์ส่วนสูงตามคุณสมบัติเพิ่มเติมนั้น
๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้
๒.๑.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ หรือสํารองราชการอันเนื่องมาจากความผิด หรือหนีราชการ
๒.๑.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
๒.๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี
๒.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์
๒.๑.๑๓ ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกําหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย ตามผนวกง – ๖
๒.๑.๑๔ คุณสมบัติตามข้อ ๒.๑.๓, ๒.๑.๔ และ ๒.๑.๑๐ – ๒.๑.๑๓ ให้ยึดถือผล การตรวจร่างกายของคณะกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวไม่มีการตรวจซ้ำอีกไม่ว่าขั้นตอนใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกาย โดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น

๒.๒.๑ คุณวุฒิ

๒.๒.๑.๑ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาตรี, ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิไว้แล้ว (สามารถตรวจสอบข้อมูลคุณวุฒิทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th) หรือสถานศึกษาในต่างประเทศ ที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการ โดยต้องมีคุณวุฒิในสาขาตรงตามตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๒๐

๒.๒.๑.๒ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๒.๒.๑.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่ไม่ตรงตามที่กําหนดในข้อ ๒.๒.๑.๑ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครสอบดําเนินการประสานกับสถานศึกษา เพื่อขอเอกสารยืนยันว่า สํานักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองหลักสูตรการศึกษาที่สําเร็จมาว่ามีคุณวุฒิตรงตามประกาศรับสมัคร โดยให้นํามาแสดงแก่คณะกรรมการ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองการสรรหากําลังพล สํานักนโยบายและบริหารกําลังพล กรมกําลังพลทหารอากาศ

๒.๒.๑.๔ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาก่อนวันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (วันประกาศผลรอบสุดท้าย) โดยจะต้องมีหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาในระดับคุณวุฒิ การศึกษาและสาขาตรงตามตําแหน่งที่สมัครเท่านั้น

๒.๒.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ดังนี้

๒.๒.๒.๑ ตําแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๔๔)

๒.๒.๒.๒ ตําแหน่งข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ต้องเป็นผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๓๐ ปี (เกิดปี พ.ศ.๒๕๓๒ – พ.ศ.๒๕๔๔) ยกเว้นรหัสตําแหน่งที่กําหนดเป็นอย่างอื่น

๒.๒.๓ นายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัด ของส่วนราชการกระทรวงกลาโหม จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด โดยจะต้องนํา หลักฐานมาแสดงประกอบการรายงานตัวของผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก

๒.๒.๔ ผู้สมัครสอบชายต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ดังนี้

๒.๒.๔.๑ ผู้สมัครสอบรหัสตําแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับราชการทหาร ต้องมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเพิ่มเติมนั้น


ผู้สมัครสอบที่สมัครในรหัสตําแหน่งที่ไม่ได้กําหนดคุณสมบัติ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) สําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (รด.) ซึ่งได้รับ แบบ สด.๘ หรือ สด.๓

(๒) ผ่านการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ซึ่งได้รับแบบ สด.๔ หรือ สด.๓ หรือหนังสือรับรองการเป็นทหารกองประจําการที่ปลดประจําการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ ก่อนวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ (การเกณฑ์ทหาร) แล้วผลการตรวจเลือก เป็นบุคคลจําพวกที่ ๑ ที่มีผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “ไม่ต้องเข้ารับราชการ เนื่องจากมีคนร้องขอเข้ากองประจําการพอ” หรือ “ ปล่อยเพราะส่งคนขนาดสูงกว่าพอ” ซึ่งได้รับแบบ สด.๔๓ หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกที่แสดงผลว่าไม่ต้องเข้าเป็นทหารกองประจําการ

(๔) ผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจําการ (การเกณฑ์ทหาร) ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่ผลการตรวจเลือกจะต้อง เป็นไปตามข้อ(๓)

กองทัพอากาศไม่รับสมัครผู้ที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ดังนี้

๑ ผู้ที่อยู่ในระหว่างรับราชการเป็นทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ์) ที่ต้องปลดประจําการเป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๑ หลังวันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒ ผู้ซึ่งต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการ (เข้าเป็นทหารเกณฑ์) ในปี พ.ศ.๒๕๖๒

๓ ผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจําการ (การเกณฑ์ทหาร) ในปี พ.ศ.๒๕๖๒


การรับสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต คลิ๊กที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 400 บาททุกตำแหน่ง
กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -