www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กองทัพภาคที่ 3 เปิดสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนเพื่อคัดเลือก เป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัด กรมทหารพรานที่ ๓๖ จํานวน 11 อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่


กองทัพภาคที่ 3 เปิดสอบคัดเลือกอาสาสมัครทหารพราน 11 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑ มีสัญชาติไทย

๒ มีความรู้คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

๓ เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ และไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ พุทธศักราช ๒๕๔๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗)

๔ มีความประพฤติเรียบร้อย สําหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุ ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะ ทําให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุในภายหลัง

๕ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

๖ ผู้สมัครต้องเป็นทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปี (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร กองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘)

๗ สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้


สิทธิของอาสาสมัครทหารพราน ที่จะได้รับ

๑ เงินเดือน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ได้รับตามระเบียบ กห. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนอย่างอื่น และสิทธิประโยชน์ของอาสาสมัครทหารพราน (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช ๒๕๕๘ (เงินเดือน ชั้นที่ ๑ (๔,๘๗๐ บาท) ถึงชั้นที่ ๓๓ (๑๖,๗๕๐ บาท) และเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว ชั้นที่ ๑ (๕,๑๓๐ บาท) ถึงชั้นที่ ๒๕.๕ (๒๑๕ บาท)

๒ เบี้ยเลี้ยง/ค่าเลี้ยงดูสนาม ๒๐๐ บาท/วัน


หลักฐานการรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องยื่นด้วยตัวเอง (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

๑ ใบสมัคร จํานวน ๑ ฉบับ

๒ สําเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครสอบ และ บิดา มารดา จํานวน ๒ ฉบับ

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๒ ฉบับ

๔ สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา จํานวน ๒ ฉบับ

๕ สําเนาใบสําคัญทางทหาร (แบบ สด.๘ ,สด.๙ ,หรือ สด.๔๓) จํานวน ๒ ฉบับ

๖ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจําการ (รับรองผลไม่เกิน ๖ เดือน) ไม่ต้องตรวจเลือด

๗ รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตา (ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 2 รูป


การรับสมัคร (หน่วยรับสมัคร)

– กรมทหารพรานที่ ๓๖ ตําบลบ้านกาศ อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 0-5368-1300 0-5368-1779 ต่อ 101 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 ถึง 16.00น. ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสาร และการ ดําเนินงานธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ: วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สถานที่รับสมัครฯ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกําลังพล กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศรวมหาราช อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๒๒ และ ๐-๕๕๒๔-๑๘๔๒ หรือหน่วยรับสมัคร ได้ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -