www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

สํานักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

สํานักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


สํานักงาน กศน. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทาง บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ ที่ กพ.รับรอง

กศน งานราชการ


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมเสน่ห์ผดุงญาติ สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ

(๑) แบบกรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบออนไลน์ (www.nfe-personnel.com)

(๒) ใบสมัคร (ตามแบบที่กําหนด)

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม เสน่ห์ ผดุงญาติ ชั้น ๕ อาคารสํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๔) สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศ รับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน

(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๖) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวน ๑ ฉบับ

(๗) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนด จํานวน ๑ ฉบับ รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๔

(๔) เอกสารที่เกี่ยวกับการกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนด สัดส่วนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงสําหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ (ถ้ามี) ดังนี้

(๔.๑) หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งที่จะบรรจุ และแต่งตั้ง พร้อมแนบสัญญาจ้างหรือคําสั่ง รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ๕

(๔.๒) สําเนาคุณวุฒิการศึกษาที่เทียบได้ในระดับเดียวกันมากกว่า ๑ คุณวุฒิ และ ต้องเกี่ยวข้องกับสายงานที่ได้รับการแต่งตั้ง

(๘.๓) เอกสารหลักฐานที่รับรองว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ หรือ ภาษาท้องถิ่น

ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ


อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบได้ทราบผ่านช่องทาง ดังนี้

๑. กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๕ สํานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กทม.

๒. หน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. ทุกแห่ง

๓. เว็บไซต์สํานักงาน กศน. www.nfe.go.th

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -