www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 พย 61

- Advertisement -

กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งครู (ไม่เรียนครูมาสมัครได้) และเจ้าหน้าที่ 12 อัตรา ชาย หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

หางานขอนแก่นคลิ๊กที่นี่

หางานในภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


กศน.จังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 12 อัตรา

1. ครูศูนย์การเรียนชุมชน 6 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ประจำอำเภอน้ำพอง 3 /อำเภอสีชมพู 2/อำเภอเขาสวนกวาง 1 อัตรา

 •  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้สอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • สําหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้สอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชี้พครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) แล้ว ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

 

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ประจำ อ.เขาสวนกวาง เงินเดือน 11,680 บาท

 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิส และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารราชการ

 

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ประจำ อ.หนองสองห้องเงินเดือน 13,300 บาท

 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิส และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารราชการ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน กับบุคคลภายนอก

 

4. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ประจำ กศน.จ.ขอนแก่น เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีทางด้านการเงิน หรือบัญชี

 

5. ครู ปวช.สาขาเกษตรกรรม 2 อัตรา ประจำ อ.หนองสองห้อง  เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีสาขาเกษตรศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้สอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู
 • สําหรับผู้สมัครที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสืออนุญาตให้สอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชี้พครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) แล้ว ต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีใบประกอบวิชาชีพครู ภายใน 2 ปี

*ทุกตำแหน่งรับทั้งชายและหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นสมัครด้วยตนเอง และกรอก รายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 043 -224973

สํานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://khonkaen.nfe.go.th/ และติดป้ายประกาศ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น ในส่วนวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก สํานักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่นจะประกาศให้ทราบในลําดับต่อไป

กศน.จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ 174 ถ.ดรุณสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 E-mail: [email protected]


เอกสารและหลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัคร

1.ใบสมัครตามที่กําหนด จํานวน 1 ชุด

2.สําเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง ที่รับ สมัครฉบับจริงพร้อมสําเนา (ในกรณีที่ไม่สามารถนําเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ จะใช้หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สําเร็จ การศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ก็ได้) จํานวน 1 ฉบับ

3.สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติก่อนหรือภายในวันที่ปิดรับสมัคร (ในกรณีที่ไม่สามารถนําเอกสารดังกล่าวมาแสดงได้ จะใช้ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ก็ได้) จํานวน 1 ฉบับ

4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา สวมใส่ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป

5.สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประชาชน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

6.สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๔) ใบรับรองประสบการณ์ การทํางาน หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรสหรือใบสําคัญการหย่า (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับด้วยทุกแผ่น

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครคลิ๊กที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -