www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562

- Advertisement -

กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 13 อัตรา บรรจุที่ จ.ปัตตานี วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ EMS ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคคลการทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ปฏิบัติงานที่ศูนย์ ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

1.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 6 อัตรา

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือการบริหารธุรกิจ

 

2.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือการบริหารธุรกิจ

 

3.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร การโฆษณา

 

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

5.นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา

-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

6.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3 อัตรา

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง การวัดผลการศึกษา วัดผลและประเมินผลการศึกษา วิจัยและประเมินผลการ ศึกษา วิจัยและสถิติการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว

*อัตราเงินเดือนมีการปรับขึ้นเป็นสัดส่วนตามความสามารถ โปรดดูในใบประกาศแนบท้าย


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารการสมัครฯ เป็นสําคัญ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562 จัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยเขียนที่มุมซองว่า (สมัครสอบแข่งขัน)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) รวมทั้ง วัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.moe.go.th หัวข้อ “ประกาศ”

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๑ ใบสมัคร รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
๒ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียว ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ติดรูปที่ใบสมัคร จํานวน ๑ รูป) และให้ผู้สมัคร ลงนามหลังรูปถ่ายด้วย
๓ ธนาณัติชําระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวน ๑ ฉบับ
๔ สําเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรหรือ ปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรากฏ รูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจน จํานวน ๑ ฉบับ
๖ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กําหนด ใน กฎ ก.ค.ศ. จํานวน ๑ ฉบับ
๘ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๙ เอกสารทางทหาร เช่น หนังสือสําคัญ (แบบ สด. ๘) และสมุดประจําตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ ๑ หรือใบสมัคร (แบบ สด. ๙) สําหรับทหารกองเกิน และทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หรือใบรับรอง ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกอบประจําการ (แบบ สด. ๔๓) จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐ เอกสารและหลักฐานตามปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกําหนด สัดส่วนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงสําหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ที่กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวน ๑ ชุด
๑๑ ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาต จากผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๕
สําเนาเอกสารหลักฐานการสมัครฯ ทุกฉบับ จะต้องชัดเจนและให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงชื่อกํากับและระบุวันที่ในการสมัครฯ ไว้ทุกฉบับด้วย

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่

 

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่นี่

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -