www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 3-24 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ.

 

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

– ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ.


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.mdes.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 มิถุนายน 2562 ,มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท

หลักฐานที่ต้องนํามาในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง

(๑) ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

(๒) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ปรากฏชัดเจนเพื่อใช้แสดงตน

(๓) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับ อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร มายื่นแทน

(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ


โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

ที่อยู่

กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ฝั่งเหนือ

ชั้น 6-9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

 

 

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

- Advertisement -

- Advertisement -