www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

- Advertisement -

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 50 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โททุกสาขา  สมัครออนไลน์  ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 25ุ62

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

กระทรวงการต่างประเทศ  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

นักการทูตปฏิบัติการ 50 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ก.พ.รับรอง

2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ.รับรอง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562

***ทุกตำแหน่งใช้วิธีการสอบคัดเลือกข้อเขียนและการสัมภาษณ์ เรียกบรรจุครั้งแรก 50 ตำแหน่ง โดยขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเป็นระยะเวลา 2 ปี ***


การรับสมัคร

  1.  ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 3 กันยายน 2562 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตําแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจําปี 2562 ”

2.  พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 4  กันยายน 2562 มีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 500 บาท หรือ ชําระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย โดยชําระเงินได้ตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ภายในเวลา 22.00 น. และให้พิมพ์หน้ายืนยัน การชําระเงินจากระบบเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย หรือ  ชําระเงินผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยนําแบบฟอร์มการชําระเงินจากระบบไปทํารายการชําระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่นๆ” เลือก “ชําระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “ระบุ รหัสบริษัท” แล้วระบุรหัสบริษัทเป็น “52325” โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกําหนดไว้ โดยสามารถชําระเงิน ได้ตั้งแต่ วันที่ 5 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 ภายในเวลา 22.๐๐ น. และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

1.ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน  6 เดือน  พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

2.สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 3 กันยายน 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถ นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิด รับสมัครสอบมายื่นแทน

4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ

5. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจําการ (แบบ สด.43), ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

***สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียน “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า   พร้อมทั้งเอกสารฉบับจริงมาเพื่อการตรวจสอบด้วย ***


คุณสมบัติผู้สมัคร 

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่ ่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล ่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(8) ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร


ที่อยู่:  กระทรวงต่างประเทศ   443 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02 203 5000

 


โหลดฟล์ประกาศได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -