www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน 2562

- Advertisement -

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี-โท สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ

2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3.พนักงานวางผังเมือง
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการ-วางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

4.พนักงานวิศวกร
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

5.พนักงานเขียนแบบ
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

6.พนักงานช่างไม้
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา หรือผู้เคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานช่างไม้เป็นอย่างดี


การรับสมัครสอบ กรมโยธาธิการและผังเมือง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง 218/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 100 บาท เบอร์โทรศัพท์ 0-2299-4000

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป

(๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา หรือสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร จํานวน 1 ฉบับ

(๓) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตําแหน่งที่รับสมัคร จํานวน 1 ฉบับ

(๔) สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ จํานวน 1 ฉบับ (สําหรับผู้สมัครตําแหน่งพนักงานวางผังเมือง)

ทั้งนี้ เอกสารตาม (๒ – ๔) จะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒

(๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละจํานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อ กํากับไว้ด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -