www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ 27 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2562

- Advertisement -

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-10 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


รายละเอียด กรมอนามัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

๑ นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 21,000 – 23,780 บาท

๒ นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 21,000 – 23,780 บาท

๓ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่) 13 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

๔ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

๕ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี) 5 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

๖ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

๗ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา) 3 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

๘ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก) 1 ตำแหน่ง เเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

๙ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี) 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข


กําหนดการและวิธีการรับสมัคร

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย” ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มีนาคม 2562 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตําแหน่งละ 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย

กรมอนามัย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กําหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมอนามัย ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือดูได้จากเว็บไซต์กรมอนามัย https://anamai.thaijobjob.com/ หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก”

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -