www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562

- Advertisement -

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 50 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑล คลิ๊กที่นี่  

งานราชการ 62

กรมสรรพาวุธทหารบก ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะประจําปีงบประมาณ 2562

1. ชกท.ส่งกําลังทั่วไปสายสรรพวุธ จํานวน 15 อัตรา

– เพศชาย เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน มีอายุ 18-25 ปี

– ปวช.สาขาพาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

2. ชกท.ส่งกําลังกระสุน จํานวน 10 อัตรา

– เพศชาย เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน มีอายุ 18-25 ปี

– ปวช.สาขาพาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

3. ชกท.ช่างอาวุธ จํานวน 15 อัตรา

– เพศชาย เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน มีอายุ 18-25 ปี

– ปวช.สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

4. ชกท. ช่างยานยนต์ จํานวน 10 อัตรา (รับเฉพาะทหารกองหนุน)

– เพศชาย เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน มีอายุ 18-25 ปี

– ปวช.สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๒.๑ เพศชาย อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปี รับสมัครผู้ที่เกิดใน พ.ศ. ๒๕๓๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔

๒.๑.๑ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือก ระบุว่าเป็นคนจําพวกที่ ๑ และต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ หรือเป็นผู้ที่สําเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ และปีที่ ๕ มาแล้ว งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจําพวกที่ ๒, ๓, ๔ และบุคคลที่ไม่ได้ขนาด ตามที่ คณะกรรมการตรวจเลือกระบุไว้

๒.๑.๒ ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ ในคนจําพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาด รอบอก ๗๕/๗๘ เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธทหารบก วัดได้

๒.๑.๓ ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

๒.๒ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒ ซึ่งจะต้องเข้ารับการ ตรวจเลือกเข้ากองประจําการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๒.๓ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสาขาวิชาที่กําหนด

๒.๔ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๒.๕ ผู้สมัคร มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

๒.๖ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ตามคําพิพากษาของศาลหรือ อยู่ในระหว่างดําเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สําหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงใน ใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง อันอาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายต่อ กรมสรรพาวุธทหารบก ได้ในภายหลัง และหากตรวจสอบพบจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูล อันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอาจไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือ ระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้งจะฟ้องร้องดําเนินคดีและเรียกชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

๒.๗ ไม่มีรอยสักหรือรอยแผลเป็นฉกรรจ์ที่สามารถมองเห็นได้อย่างเปิดเผย หรือนอกร่มผ้า เมื่อใส่ชุดปฏิบัติงาน

๒.๘ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล

๒.๑๑ ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง ๒.๑๓ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภาควิชาการ และสถานที่สอบ ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 1330 ทาง www.ordnancerta.com

หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน

๑. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําเอกสารหลักฐานมาแสดงในวัน สมัครให้ครบถ้วน ดังนี้
๑.๑ ใบสมัคร (มารับที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร)
๑.๒ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)
๑.๓ บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)
๑.๔ สูติบัตร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)
๑.๕ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)
๑.๖ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ – ๖๒๐) จากแพทย์ทหารประจําการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
๑.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)
๑.๘ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหย่า หลักฐานการ เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของตนเอง บิดา มารดา, ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/ อําเภอ ของตนเอง (กรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นําหลักฐานใบมรณบัตร) ฯลฯ (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)
๑.๙ เอกสารสําคัญทางทหาร (ฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสําเนา จํานวน ๑ ชุด)
๑.๔.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ใช้ สด.๘ และหนังสือรับรองความประพฤติ จากหน่วยต้นสังกัดครั้งสุดท้าย
๑.๔.๒ ทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ ๓ หรือ ๕ ใช้ สด.๘ และ หนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๑.๔.๓ บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.๔๓
๑.๔.๔ บุคคลพลเรือนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.๙ และผลการตรวจวัด ขนาดร่างกาย (ส่วนสูง และขนาดรอบอก) ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมสรรพาวุธ ทหารบก วัดได้
๑.๑๐ การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม
๑.๑๐.๑ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (ทหารกองประจําการ) ๑.๑๐.๒ ทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
๑.๑๐.๓ ลูกจ้างประจํา, พนักงานราชการ และ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ทบ. ปัจจุบันปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป
๑.๑๐.๔ บุตรของข้าราชการทหาร และลูกจ้างประจํา สังกัด ทบ. หรือเคยรับ ราชการใน ทบ. มาก่อน ดังนี้ –
๑.๑๐.๔.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศและได้รับ การปูนบําเหน็จพิเศษ (สําเนาคําสั่ง ทบ. ฯลฯ)
๑.๑๐.๔.๒ พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการจากการ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ (สําเนาคําสั่ง ทบ. ฯลฯ)
๑.๑๐.๔.๓ รับราชการหรือเคยรับราชการใน ทบ. มาก่อน ใช้หนังสือ รับรองผู้บังคับบัญชา (เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากมีความผิดบกพร่องต่อหน้าที่)
– ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ ข้างต้น หลายข้อ ให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงข้อเดียว **ยกเว้น หลักเกณฑ์ในข้อ ๑.๑๐.๒ กับข้อ ๑.๑๐.๔.๓ ให้คะแนนเพิ่มใน ๒ ข้อนี้รวมกันได้**

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศคลิ๊กที่นี่

หางานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -