www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562

- Advertisement -

กรมสรรพากร กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 216 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ปวช. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร จํานวน ๒ รูป

(๒) ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและพิมพ์จากระบบการรับสมัคร) และบัตรประจําตัวสอบ พร้อมติดรูปถ่าย จํานวน ๑ ชุด

(๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบ คือ สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาประกาศนียบัตร แล้วแต่กรณี จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๖) หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัคร สอบคัดเลือกเพศชาย) จํานวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ให้จัดทําสําเนาหลักฐานทุกฉบับโดยใช้กระดาษขนาด A4 และให้ผู้สมัคร เขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกํากับเอกสารทุกฉบับ พร้อมทั้งให้จัดเรียงลําดับหลักฐาน ตามข้อ (๒) – (๖) ให้เรียบร้อย

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -