www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

- Advertisement -

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา วุฒิ ปวช, ปวส, ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กรมสรรพสามิต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

2.นักตรวจสอบภาษี 2 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

3.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

 

4.พนักงานสรรพสามิต 2 อัตรา

เงินเดือน: 11,280 บาท

– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ

– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ

– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พาณิชยการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน


การรับสมัคร กรมสรรพสามิต

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมสํานัก บริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารกรมสรรพสามิต โทร 02-241-4775 ตั้งแต่วันที่ 22-26 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
กรมสรรพสามิต 1488 ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 1030

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๒) สําเนาปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

(๓) สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวน ๒ ฉบับ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร หรือ ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๔) บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง

(๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) หนังสือรับรองความ ประพฤติ กรณีเป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเมื่อพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๖) สําเนาเอกสารทางทหาร จํานวน ๒ ฉบับ เช่น สด.๔ หรือ สด.๕ หรือ สด.๔๓ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

ทั้งนี้ ให้นําต้นฉบับของสําเนาดังกล่าว มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ ยื่นใบสมัคร และให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -