www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ-พนักงานราชการทั่วไป 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-20 พค.62

- Advertisement -

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ-พนักงานราชการทั่วไป 39 อัตรา วุฒิ ม.3-6  ปวช-ปวส. ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

สอบราชการ 62

กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ

1 ตําแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 3 ตําแหน่ง

เงินเดือน 15,000-16,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

 

2 ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน 2 ตําแหน่ง

เงินเดือน 15,000-16,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

 

3 ตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเดือน 15,000-16,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด และเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

 

4 ตําแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน หรือสาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ และ เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

 

5 ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 1 ตําแหน่ง

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และ เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

 

6 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 4 ตําแหน่ง

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา วิชาการก่อสร้าง วิชาสำรวจ และ เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

 

7 ตําแหน่งนายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 2 ตําแหน่ง

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา วิชาการก่อสร้าง วิชาสำรวจ และ เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ กรมศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562 ตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 230 บาท

1 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
2 สําเนาปริญญาบัตร สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.1.1-1.1.3 หรือสําเนาประกาศนียบัตร สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.1.4-1.1.7 หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียน แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้อง สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่ถือว่า เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายใน วันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
3 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 ฉบับ เฉพาะผู้สมัครสอบตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตําแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน 1 ฉบับ
6 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.1.1-1.1.3 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สําหรับผู้สมัครสอบตําแหน่งลําดับที่ 1.1.4 -1.1.7 จํานวน 1 ฉบับ
สําเนาเอกสาร ตามข้อ 9.229.6 ทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนรับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อวันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร แล้วบรรจุใส่ซอง ขนาด A4 โดยระบุตําแหน่งที่สมัครสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบไว้ที่หน้าซอง แล้วนํามายื่นในวันสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง วันที่ 22 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ
– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – โรคติดยาเสพติดให้โทษ – โรคพิษสุราเรื้อรัง
– โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรง และ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด ให้นํามายื่นในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


กรมศิลปากร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 

2. บรรณารักษ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทาง บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

 

3.ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา เชียงใหม่

เงินเดือน 18,000 บาท 

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

 

4.ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา ขอนแก่น

เงินเดือน 18000 บาท

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี ทางประวัติศาสตร์ หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

 

5.นาฏศิลปิน (ละคร-พระ) 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์

 

6.นาฏศิลปิน (โขน-พระ) 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางนาฏศิลป์

 

7.ดุริยางคศิลปิน (ฆ้องวงใหญ่) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

 

8.ดุริยางคศิลปิน (ปี) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

 

9.คีตศิลปิน (ไทย) (หญิง) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคีตศิลป์

 

10.ดุริยางคศิลปิน (เซลโล่) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

 

11.ดุริยางคศิลปิน (เปอร์คัสชั่น) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางดุริยางคศิลป์

 

12.นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านแกะสลักและช่างไม้ประณีต) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

 

13.นักวิชาการช่างศิลป์ (ด้านศิลปประยุกต์) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

 

14.นายช่างศิลปกรรม (ช่างมุกและช่างรัก) 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับวุฒิปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี สาขาวิจิตรศิลป์

 

15.นายช่างศิลปกรรม (ด้านงานแม่พิมพ์) 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับวุฒิปวส. หรืออนุปริญญา 3 ปี สาขาวิจิตรศิลป์

 

16.นายช่างศิลปกรรม (ด้านสถาปัตยกรรม) 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถาปัตยกรรม หรือทางเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

17.นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา อยุธยา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

18.นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ปราจีนบุรี 

เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

 

19.นายช่างโยธา 1 อัตรา ปราจีน

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ

 

20.นายช่างสํารวจ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท

ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ

 

21.พนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,800 บาท 

ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

 

22.พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สุพรรณบุรี

เงินเดือน 11,280 บาท

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร

 

23.พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน 2 อัตรา

เงินเดือน 10430 บาท 

วุฒิ ม.3 ม.6


การรับสมัคร กรมศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2562” ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 230 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง

1 คําร้องขอสมัครพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 3) แนบท้ายประกาศ ซึ่งกรอกข้อมูล ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในใบคําร้องครบถ้วนแล้ว

2 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

3 กรณีสมัครสอบตําแหน่งที่ใช้คุณวุฒิการศึกษาให้แนบสําเนาประกาศนียบัตร หรือสําเนา ปริญญาบัตร หรือสําเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ ที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายใน วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สําหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรีสมัคร หากเป็นผู้ที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีคู่กับระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรือ อนุปริญญา แล้วแต่กรณี

4 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

5 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) จํานวน 1 ฉบับ

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -