www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา วุฒิปวส. – ปริญญาโท สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2552

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

 

1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (นนทบุรี) 1 อัตรา

เงินเดือน 21,000 บาท

  • ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

2.นักวิเทศสัมพันธ์ (นนทบุรี) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

  •  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

3.นักวิชาการพัสดุ (เชียงราย) 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

  •  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชหรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด หรือทางศอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาพณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

 

4.นักเทคนิคการแพทย์ (สระบุรี) 2 อัตรา

เงินเดือน 19,500 บาท –

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

 

5.เภสัชกร (นนทบุรี) 1 อัตรา

เงินเดือน 20,540-22,750 บาท

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รากสภาเภสัชกรรม

 

6.เจ้าพนักงานธุรการ (นนทบุรี)

อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท –

  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การรับสมัคร

  1.  ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 – 5 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ http://www.dmsc.moph.go.th คลิกที่หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป”

2.  พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา มีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 330 บาท

 


คุณสมบัติผู้สมัคร 

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม ่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล ่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


***
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคพ.ศ. 2553 มายื่นด้วย


โหลดฟล์ประกาศได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -