www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมราชทัณฑ์ นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 ธค.61 ถึง 18 มค.62

- Advertisement -

กรมราชทัณฑ์ นนทบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง จำนวน 165 อัตรา รับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา

1.ตําแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จํานวน 13 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

-เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจํานวนรวม ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ เซนติเมตร

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

2.ตําแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

-เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมแก่หน้าที่ควบคุมผู้ต้องขัง โดยมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

3.ตําแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 25 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

-เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปของสํานักงานของสํานักงาน ก.พ.

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 

4.ตําแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จํานวน 100 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา และระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. และ

-เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจํานวนรวม ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ เซนติเมตร

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท

– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

 

5.ตําแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จํานวน 25 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

-เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา และระดับ ปวส. ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ.

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 10,840 – 11,930 บาท

– ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท


การรับสมัครสอบ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต https://correct.thaiobjob.com ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562  มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน 330 บาท หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการสมัครสอบ สามารถติดต่อได้ที่
Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. หรือ LineID: @Thaijobjob 

กรมราชทัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ พร้อมทั้งกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ประมาณวันที่ 25 มกราคม 2562  ที่กรมราชทัณฑ์ เรือนจําและทัณฑสถาน ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ “การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์”


เอกสารการสมัครสอบ (ทุกตําแหน่ง)

๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 2 นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อหลังรูปถ่ายให้ครบถ้วน

๒) ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรฉบับจริง

๓) ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริง

สําเนาเอกสารในข้อ ๒) และข้อ ๓) ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตําแหน่งที่สมัครสอบแข่งขันฯ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาหรือ ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ คือวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบแข่งขันได้ ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาหรือประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

๔) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ.

(๑) ตําแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ และตําแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ปฏิบัติการ

– หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ฉบับจริง

(๒) ตําแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน และตําแหน่งเจ้าพนักงานอบรม และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน

– หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. ระดับอนุปริญญา และระดับ ปวส.ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ฉบับจริง

กรณีผู้สมัครสอบใช้หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับที่สูงกว่า จะต้องนําปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นที่สูงกว่ามายื่นด้วย

๕) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๖) หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและคําพิพากษาของศาลชั้นที่สุด หรือกรณีที่ศาลสั่ง คุมประพฤติจะต้องมีหนังสือรับรองผ่านการคุมประพฤติ ฉบับจริง (กรณีที่ผู้สมัครเคยมีประวัติอาชญากร)

๗) หลักฐานอื่นๆ ฉบับจริง เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล) ในหลักฐานการสมัครสอบแข่งขันฯ ไม่ตรงกัน

หมายเหตุ สําหรับผู้ที่สอบแข่งขันได้ เมื่อได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจะต้องนํา ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ไปยื่นด้วย


กรมราชทัณฑ์ (The Department of Corrections)
222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -