www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 16 อัตรา วุฒิ  ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักสำรวจดินปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท
(1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

3.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

4.นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ หรือทางภูมิศาสตร์กายภาพ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี ขึ้นไป

โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

5.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

6.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

8.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

9.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

โหลดไฟล์รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน http://ldd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 230 บาท

กรมพัฒนาที่ดิน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน http:/www.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “สมัครงานกรมพัฒนาที่ดิน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน


กรมพัฒนาที่ดิน 2003, 61 ถนน พหลโยธิน

แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -