www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมพลาธิการทหารเรือ กรุงเทพ ชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา 16 – 25 มค.62

- Advertisement -

กรมพลาธิการทหารเรือ กรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 ปวช จํานวน 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม 2562

หางานภาคกรุงเทพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่


กรมพลาธิการทหารเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

1.ตําแหน่งพนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จํานวน 6 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๑. เพศชาย/หญิง อายุ 18- 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

๒. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓. มีความสามารถใช้จักรอุตสาหกรรมได้ และหากมีความสามารถในการซ่อมบํารุงจักรอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔. มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

หน้าที่

๑. วัดตัวตัดเย็บ ตัด เย็บ ตรวจ ซ่อมแซม แก้ไข และดัดแปลงเครื่องแบบทหารส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร และสิ่งอุปกรณ์ประเภทผ้า หนัง ยาง และวัสดุอื่น

๒. ช่วยเหลือในการวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (สิ่งทอ หนัง และยาง) และนิรภัยโรงงาน

๓. ทําความสะอาด และจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้

๔. ดูแลและบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ค่าตอบแทน

 

2.ตําแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จํานวน 2 อัตรา (เพศชาย)

เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๑. เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

๒. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

หน้าที่

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง

สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่นๆ ที่กําหนด

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ

๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ

๔. ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

3.ตําแหน่งพนักงานบริการ (พื้นที่กรุงเทพฯ) จํานวน 2 อัตรา (เพศชาย)

เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ – ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

๒. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

หน้าที่

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง

สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่นๆ ที่กําหนด

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ

๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ

๔. ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

4.ตําแหน่งพนักงานบริการ (พื้นที่สัตหีบ) จํานวน 4 อัตรา (เพศชาย 1 อัตรา และเพศหญิง 3 อัตรา)

เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศุนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๑. เพศชาย/หญิง อายุ ๑๘ – ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

๒. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

๓. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

หน้าที่

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง

สโมสร แหล่งสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อื่นๆ ที่กําหนด

๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ

๓. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่าง ๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ

๔. ดูแลรักษา ทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

๕. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

5.ตําแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี จํานวน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน

กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๑. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)

๒. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการบัญชี

๓. มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

หน้าที่

๑. บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๒. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ (อยู่ท้ายประกาศ) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม 2562 ในวันราชการ ที่ แผนกกําลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-4754-473

กรมพลาธิการทหารเรือ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซด์ http://www.supply.navy.mi.th/


๑ สําเนาหลักฐานการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ พร้อมฉบับจริง ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ หลักฐานการศึกษานั้น ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยในส่วนของผู้สมัครให้นําเอกสารฉบับจริงมาด้วย (กรณีที่บิดา หรือมารดาถึงแก่กรรมให้ใช้สําเนาใบมรณะบัตรแทน)

๓ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดํา ขนาด 4 x 6 ซม. (2 นิ้ว) โดยเป็น การถ่ายครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป พร้อมเขียน ชื่อ นามสกุล หลังรูปถ่ายทุกรูป

๔ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหย่า หลักฐาน การเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

๕ สําเนาใบกองหนุน หรือ ใบแทน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการคัดเลือก ทหารกองประจําการ พร้อมฉบับจริง

๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ว่าไม่เป็นโรคที่กําหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)

ทั้งนี้หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

;

- Advertisement -

- Advertisement -