www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่ 26 เม.ย. – 21 พค 62

- Advertisement -

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวท. ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

2. นายช่างอากาศยานปฎิบัติงาน 1 อัตรา 
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. ขึ้นไป

 

3.นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ช่างเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างเครื่องกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. ขึ้นไป

 

4.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. ขึ้นไป

 

5.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกัน
– เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส. ขึ้นไป


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://royalrain.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันเวลา สถาณที่สอบวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัคร

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ

๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ที่มีรูปถ่ายที่ผู้สมัครสอบได้อัปโหลดไว้ตามข้อ ๔ และ เป็นรูปเดียวกับบัตรประจําตัวสอบ โดยลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๒ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้ใช้หนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครสอบมายื่นแทน

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จํานวน ๑ ฉบับ

๔ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ

๕ สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. จํานวน ๑ ฉบับ

ผู้สมัครสอบต้องนําหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. มายื่นให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ก่อนวันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ

– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – โรคติดยาเสพติดให้โทษ – โรคพิษสุราเรื้อรัง

– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด

สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อ วันที่และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร


กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-109-5100-18
โทรสาร 02-109-5144-5

โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -