www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 17 อัตรา ตั้งแต่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562

- Advertisement -

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562

รับข่าวงานราชการ 62 ผ่านไลน์คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

ประกาศ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 17 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ จํานวน 7 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

 

2. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) จํานวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

 

3. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

 

4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.


การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศ กรมประชาสัมพันธ์ (รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ” มีค่าธรรมเนียมในการสอบ 400 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


หลักฐานการสมัครสอบ กรมประชาสัมพันธ์

หลักฐานที่ต้องยื่นภายในวันที่  3 – 11 มิถุนายน 2562

๑ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๒ สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ 2 ฉบับ

๓ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ

๔ สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป (ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน) จํานวน 1 ฉบับ

๕ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่

– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – โรคติดยาเสพติดให้โทษ – โรคพิษสุราเรื้อรัง

– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยพระรามที่ 6 ซอย 30

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

หางานราชการ 62


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

[/vc_column]

กดรับแจ้งเตือนข่าวงานราชการได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

[/vc_row]

- Advertisement -

- Advertisement -