www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมบังคับคดี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 111 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

กรมบังคับคดี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 111 อัตรา ทั่วประเทศ วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8-19 สิงหาคม 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

กรมบังคับคดี ประกาศรับสมัครบุคศลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ไม่ผ่าน ก.พ.) ดังนี้

 

1 นิติกร จํานวน 22 อัตรา

  • เงินเดือน 18,000 บาท

-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

2 นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 17 อัตรา

  • เงินเดือน 18,000 บาท –

-ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

  • เงินเดือน 18,000 บาท

– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 

4 เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน จํานวน 13 อัตรา

  • เงินเดือน 18,000 บาท

– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

5 เจ้าหน้าที่ธุรการ จํานวน 34 อัตรา

  • เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

6 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 12 อัตรา

  • เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

7 เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

8 พนักงานเดินหมาย จํานวน 9 อัตรา

  • เงินเดือน 11,280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขา   โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 

9 ช่างศิลป์ จํานวน 1 อัตรา

  • เงินเดือน 11280 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิค สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน


การรับสมัคร

  1.  ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ ุ8  – 19 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com หรือ http://www.led.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน”
2.  พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 สิงหาคม 2562 มีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 330 บาท และให้เก็บ Slip ไว้เป็นหลักฐานด้วย

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

1.ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน  1 ปี  พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

2.สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 19 สิงหาคม2562

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถ นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิด รับสมัครสอบมายื่นแทน

4. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจําการ (แบบ สด.43), ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

***สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียน “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า   พร้อมทั้งเอกสารฉบับจริงมาเพื่อการตรวจสอบด้วย ***


 โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -