www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562

- Advertisement -

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ม.3 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

ประกาศ กรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4.พนักงานสำรวจข้อมูล 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

5.พนักงานเหรียญกษาปณ์  3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท
กรมธนารักษ์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบ ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทําการ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณชั้น ๑ อาคารกรมธนารักษ์ และทางเว็บไซต์ ของกรมธนารักษ์ที่ http://www.treasury.go.th 

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -