www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว 116 อัตรา ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562

- Advertisement -

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 116 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ วุฒิ ม.3-ม.6 ปวส.ปริญญาตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


ประกาศ กรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งต่าง ๆ

๑) ท่าอากาศยานกระบี่

๑.๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๕ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑.๓) ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑.๔) ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑.๕) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ม.6 มีใบขับขี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๖๐๐ บาท

 

๒) ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

๒.๑) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางสาขาบัญชี พาณิยช์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มีหน่วยกิตบัญชี ไม่ตำ่กว่า 6 หน่วย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๒) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒.๓) ตําแหน่งพนักงานธุรการ

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๒.๔) ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

 

๓) ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

๓.๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๕ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๓.๒) ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๓.๓) ตําแหน่งช่างเทคนิค

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา วุฒิ ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กฯ คอมฯ โทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๓.๔) ตําแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๔) ท่าอากาศยานหัวหิน

๔.๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๔.๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตราวุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๔.๓) ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๔.๔) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กฯ คอมฯ โทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๕) ท่าอากาศยานชุมพร

ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตราวุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๖) ท่าอากาศยานตรัง

๖.๑) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตราวุฒิปริญญาตรีทางสาขาบัญชี พาณิยช์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มีหน่วยกิตบัญชี ไม่ตำ่กว่า 6 หน่วย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท

๖.๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ อัตราวุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๖.๓) ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๗) ท่าอากาศยานระนอง

๗.๑) ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๗.๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๘) ท่าอากาศยานนราธิวาส

ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๙) ท่าอากาศยานขอนแก่น

๙.๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา ฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๙.๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๓ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๙.๓) ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๙.๔) ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตราวุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๙.๕) ตําแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐ บาท

 

๑๐) ท่าอากาศยานนครพนม

๑๐.๑) ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑๐.๒) ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๑๑) ท่าอากาศยานเลย

๑๑.๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๑.๒) ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑๑.๓) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๑๒) ท่าอากาศยานสกลนคร

๑๒.๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน 4 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑๒.๒) ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑๒.๓) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตราปวส.ไฟฟ้า อิเล็กฯ คอมฯ โทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๑๓) ท่าอากาศยานนครราชสีมา

๑๓.๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑๓.๒) ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๑๔) ท่าอากาศยานอุดรธานี

๑๔.๑) ตําแหน่งวิศวกรโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท

๑๔.๒) ตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๔.๓) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กฯ คอมฯ โทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท

๑๔.๔) ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๔.๕) ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑๔.๖) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑๔.๗) ตําแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๔๐ บาท

 

๑๕) ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

๑๕.๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๕.๒) ตําแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๑๖) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ตําแหน่งผู้ดูแลสนามบิน

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๖๙๐ บาท

 

๑๗) ท่าอากาศยานน่านนคร

ตําแหน่งนายช่างโยธา

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.โยธา ก่อสร้าง สำรวจและออกแบบ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๑๘) ท่าอากาศยานปาย

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๑๙) ท่าอากาศยานพิษณุโลก

๑๙.๑) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางสาขาบัญชี พาณิยช์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มีหน่วยกิตบัญชี ไม่ตำ่กว่า 6 หน่วย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๙.๒) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กฯ คอมฯ โทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๑๙.๓) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน 4 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๒๐) ท่าอากาศยานแม่สอด

๒๐.๑) ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒๐.๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๘ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขาอัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๒๐.๓) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๒๐.๔) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตราปวส.ไฟฟ้า อิเล็กฯ คอมฯ โทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๒๐.๕) ตําแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๒๐.๖) ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ม.6 มีใบขับขี่ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๖๐๐ บาท

 

๒๑) ท่าอากาศยานแพร่

๒๑.๑) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๒๑.๒) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กฯ คอมฯ โทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๒๒) ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

๒๒.๑) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางสาขาบัญชี พาณิยช์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มีหน่วยกิตบัญชี ไม่ตำ่กว่า 6 หน่วย อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒๒.๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๒ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๒๒.๓) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๒๒.๔) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กฯ คอมฯ โทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

 

๒๓) ท่าอากาศยานลําปาง

๒๓.๑) ตําแหน่งนักวิชาการขนส่ง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๒๒.๒) ตําแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๕ อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีใบขับขี่มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

๒๒.๓) ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้า

บรรจุครั้งแรก จํานวน ๑ อัตราวุฒิ ปวส.ไฟฟ้า อิเล็กฯ คอมฯ โทรคมนาคม อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท

ดาวน์โหลดรายละเอียดการสอบแต่ละตำแหน่งได้ที่นี่


การรับสมัครสอบ กรมท่าอากาศยาน
สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/
กรมท่าอากาศยาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ ให้ทราบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการกรม ชั้น ๙ อาคาร ๑๐ ชั้น กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ https://www.airports.go.th หรือ https://airports.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ”
กรมท่าอากาศยาน Department of Airports 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ +66 (0) 2287-0320-9 โทรสาร : +66 (0) 2286-3373

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -