www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา วุฒิ ปวส. และ ปริญญาตรี สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

 

กรมท่าอากาศยาน ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง ดังนี้

 

1. พนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขา

 

2. นายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสำรวจ  สาขาวิชาการก่อสร้าง

 

3. นายช่างไฟฟ้า CCTV บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันสาขาไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์  ทางเทคโนโลยีคมนาคม หรือ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

4. นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)  บรรจุครั้งแรก  จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสำรวจ  สาขาวิชาการก่อสร้าง

 

5. นายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า)  บรรจุครั้งแรก   จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันสาขาไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์  ทางเทคโนโลยีคมนาคม หรือ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

6. นายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,500 บาท

 • ปวส. หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันสาขาทางเครื่องกล หรือเครื่องยนต์

 

7. บุคลากร  บรรจุครั้งแรก  จํานวน 5 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา

 

8. วิศวกรโยธา  บรรจุครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

9. วิศวกรไฟฟ้า  บรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

10. วิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก  จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

11. สถาปนิก  บรรจุครั้งแรก  จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

12. นักวิชาการเงินและบัญชี  บรรจุครั้งแรก   จํานวน 2 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาทางบัญชี เศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

13. นักวิชาการพัสดุ  บรรจุครั้งแรก  จํานวน 4 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา

 

14. นักวิชาการขนส่ง  บรรจุครั้งแรก  จํานวน 3 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา

 

15. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  บรรจุครั้งแรก   จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาท

 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา

***ทุกตำแหน่งใช้วิธีการสอบคัดเลือกข้อเขียนและการสัมภาษณ์ โดยขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านเป็นระยะเวลา 2 ปี ***


การรับสมัคร

  1.  ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันสมัครทางเว็บไซต์ของกรมท่าอากาศยาน https://airports.thaijobjob.com  หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง”  ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2562  ตลอด 24  ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 

2.  พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 สิงหาคม 2562 มีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร 330 บาท 

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนํามายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

1.ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ) พร้อมทั้ง ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน

2.บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และสําเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จํานวน 1 ฉบับ

3. สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจของสถานศึกษานั้น ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถ นําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิด รับสมัครสอบมายื่นแทน

4. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

5. สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจําการ (แบบ สด.43), ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ

6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 

***สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียน “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่และระบุเลขประจำตัวสอบ กำกับไว้มุมบนขวาของสำเนาเอกสารทุกหน้า***


คุณสมบัติผู้สมัคร 

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่ ่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล ่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(8) ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร


ที่อยู่: กรมท่าอากาศยาน 71 ซอย งามดูพลี

ถนน พระรามที่ 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02 287 0320


โหลดฟล์ประกาศได้ที่นี่

เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -