www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมที่ดิน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มีนาคม 2562

- Advertisement -

กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 43 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส. สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 มีนาคม 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


กรมที่ดิน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1.พนักงานบันทึกข้อมูล จํานวน 25 อัตรา

เงินเดือน 11,280-13,800 บาท

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

2.พนักงานบริการทั่วไป จํานวน 12 อัตรา

เงินเดือน 11,280-13,800 บาท

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

3.พนักงานเก็บเอกสารที่ดิน จํานวน 5 อัตรา

เงินเดือน 10,430-13,800 บาท

– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

4.พนักงานซ่อมเครื่องจักรกล จํานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 10,430-11,280 บาท

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และเป็นผู้มี ความรู้ความชํานาญงานเป็นอย่างดี โดยเคยผ่านงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างยนต์ หรือแผนกช่างกลโรงงาน หรือช่างกล

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ กรมที่ดิน หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร 230 บาท
กรมที่ดินจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ หัวข้อ “การประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ ประเมิน” หรือ https://dol.thaijobjob.com
กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -