www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-29 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-29 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเคมีเทคนิค) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500

– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีอินทรีย์ ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีอนินทรีย์ ทาง เคมีอุตสาหกรรม ทางเคมีเทคนิค ทางเคมีวิเคราะห์ ทางปิโตรเคมี หรือทางเทคโนโลยีปิโตรเคมี

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีการอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางโภชนาการ ทางพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ หรือทางเกษตรเคมี – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

– และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

2.นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า) บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมแมคคา ทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

– และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

 

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 16,500

– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ – และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า


การรับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 330 บาท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) และกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ให้ทราบ ณ กรมทรัพย์ สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ https://ipthailand.thaijobjob.com หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ “รับสมัครงาน” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562


บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือหนังสือเดินทาง โดยมีรูปถ่ายติดไว้และมีเลขประจําตัว ประชาชน ๑๓ หลักปรากฏชัดเจน

๑ ใบสมัคร (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๒ สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาซึ่ง จะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร คือ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มายื่นแทนก็ได้
๓ สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทั้งนี้ หากผู้สมัครสอบยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท จะต้องยื่นสําเนาหลักฐานการศึกษาที่ ระบุว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒินั้นมาพร้อมด้วย จํานวน ๑ ฉบับ
๔ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕ สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบสําคัญการสมรส จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – โรคติดยาเสพติดให้โทษ – โรคพิษสุราเรื้อรัง
– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด
ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร และเอกสารตาม ข้อ ๑ – ๖ ให้ใส่ซองขนาด A4 พร้อมจ่าหน้าซองโดยระบุชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวสอบและระบุ ประเภทสําเนาเอกสารทุกฉบับ โดยเรียงตามลําดับ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะกําหนดวันส่งเอกสารให้ ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

563 ถนน นนทบุรี

ตำบล บางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี

นนทบุรี 11000

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -