www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 71 อัตรา ตั้งแต่ 13-20 ธค.61

- Advertisement -

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 71 อัตรา วุฒิ ปวส.ถึงปริญญาตรี อายุ 18 ปีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2561

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่ 

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


ประกาศ กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 71 อัตรา

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 46 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

 

  1. ตำแหน่งนายช่างชลประทาน จํานวน 17 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา การก่อสร้าง สํารวจ

 

  1. ตำแหน่งนิติกร จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

  1. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จํานวน 4 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด (สาขาเครื่องกล)

ระยะเวลาการจ้าง ประมาณเดือนเมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 1 ปี หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผู้ได้รับการขึ้นบัญชี และเรียกมาลงนามสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่างๆ ดังนี้

กรมชลประทานกรมชลประทาน


การรับสมัครสอบ

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ มีค่าสมัคร 430 บาท โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เข้าไป ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://www.rid.go.th >รับสมัครข้าราชการและพนักงานราชการทั่วไป > พนักงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน >ปี ๒๕๖๑ >หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุน หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน”

หรือ https://rid.thaijobjob.com >พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี ๒๕๖๑ >หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด และแนบไฟล์หลักฐานการสมัครสอบดังนี้

๑) ผู้สมัครสอบ ระดับปริญญาตรี ให้แนบสําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผล การเรียน (Transcript of Records) สําหรับระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ให้แนบสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนา ระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด รับสมัคร คือ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาแนบได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ มาแนบแทน จํานวน ๑ ฉบับ

๒) สําเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด (สาขา เครื่องกล) โดยใบอนุญาตยังมีผลบังคับใช้ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะตําแหน่งวิศวกรเครื่องกล)

๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ จํานวน ๑ ฉบับ

๔) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ

๖) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร ได้แก่ สด.๔ หรือ สด.๔๓ หรือ ได้รับการยกเว้นเท่านั้น จํานวน ๑ ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)

สําเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็นต์)” และวันที่สมัคร

***การแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดทํารูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งเอกสาร แต่ละรายการต้องมีขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB


กรมชลประทาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทาน และกําหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ให้ทราบภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th >รับสมัครข้าราชการและ พนักงานราชการทั่วไป >พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน >ปี ๒๕๖๑ >หัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน” หรือ https://rid.thaijobjob.com 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -