www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมควบคุมโรค นนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 22 อัตรา ตั้งแต่ 29 พย.- 6 ธค.61

- Advertisement -

กรมควบคุมโรค นนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 22 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 22 อัตรา

1. นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทาง สุขศึกษา หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

 

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 8 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

3.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (นนทบุรี, ระยอง,สมุทรปราการ)

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

4.นักวิชาการพัสดุ จํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

 

5.นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการ ธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

8.เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

9.นายช่างเทคนิค จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขา วิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

 

10.นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง


การรับสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561 สอบถาม โทร. 0-2590-3048 ในวันและเวลาราชการ

กรมควบคุมโรค จะประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ พร้อมทั้งประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่บอร์ดกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร ๓ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค หัวข้อ ประกาศรับสมัครบุคลากร เว็บไซต์กรมควบคุมโรค www.ddc.moph.go.th หัวข้อ ข่าวสาร ข่าวรับสมัครบุคลากร และเว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com


หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบ

(๑) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีเลขประจําตัวสอบชัดเจน ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อ

(๒) สําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาประกาศนียบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) (ฉบับสมบูรณ์) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร ๑ ฉบับ

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ

(๖) หนังสือรับรองความประพฤติ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค http://person.ddc.moph.go.th) เฉพาะกรณีผู้สมัครเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว เกิน ๕ ปี ตามประกาศรับสมัคร 

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงานได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -