www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 28 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา วุฒิ ป.4 ป.6 ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 28 มิถุนายน 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

1.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

ปริญญาตรีพยาบาล พร้อมใบประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง มีทักษะภาษาอังกฤษ

 

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

เงินเดือน 15,960 บาท

ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ภาษาอังฤษทำงานได้ มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

เงินเดือน 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. อายุ ๑๘ – ๓๕ ปี

๒. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขานิเทศศาสตร์

๓. เขียนข่าว บทความ ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ได้ เช่น โปสเตอร์

๔. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

4.ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

๑. มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ

๒. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา

เดือนละ 7,590 บาท (วุฒิ ม.3, ม.6)

เดือนละ 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

 

6.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

วุฒิ ปวช.ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

7.พนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

วุฒิ ปวช.ทุกสาขา มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

 

8,พนักงานบริการ 2 อัตรา (กลุ่มงานโภชนศาสตร์)

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ม.๓, ม.๖)

เงินเดือน 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

 

9.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

เงินเดือน 7,590 บาท (วุฒิ ป.๔, ม.๓, ม.๖)

เงินเดือน 8,300 บาท (วุฒิ ปวช.)

เเงินเดือน 10,200 บาท (วุฒิ ปวส.)

 

10.พนักงานกลุ่มงานพัสดุและบํารุงรักษา 1 อัตรา

เงินเดือน 8,300 บาท

วุฒิ ปวช.ทุกสาขา

 

*ทุกตําแหน่งมีค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดํารงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ ต่อ ๑๕๑๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร กรมการแพทย์

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร หรือ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถ่าย)

(๒) สําเนาประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) สําเนาบัตร

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาใบสําคัญทหารกองเกินหรือใบผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน ๑ ฉบับ

(๖) ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น จํานวน ๑ ฉบับ

(๗) รายงานผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดของโรงพยาบาลรัฐบาลจํานวน ๑ ฉบับ (หากไม่มีรายงานผลการตรวจกรุณานําฟิล์มเอ็กซเรย์หรือซีดีมาแสดงด้วย

(๘) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงชื่อกํากับไว้ด้วย


การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กรมการแพทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ทั่วไปตามลําดับคะแนนสอบ ณ บอร์ดงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารดํารง นิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทางเว็บไซต์ http://www.nci.go.th/ โดยบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรให้ เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๒ ปี นับแต่วันประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร หรือนับแต่ วันประกาศรับสมัครในตําแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีหรืออาจไม่ขึ้นบัญชีก็ได้

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -