www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการสัตว์ทหารบก นครปฐม เปิดสอบเข้ารับราชการ ตําแหน่ง ผู้บังคับสุนัข 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ธค.61

- Advertisement -

กรมการสัตว์ทหารบก นครปฐม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตําแหน่ง ผู้บังคับสุนัข จำนวน 60 อัตรา สังกัด กองพันสุนัขทหาร อําเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา อายุ 18-30 ปี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561

หางานนครราชสีมาเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

หางานในภาคอีสานคลิ๊กที่นี่


กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 60 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้บังคับสุนัข จำนวน 60 อัตรา 

สังกัด กองพันสุนัขทหาร อําเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

เงินเดือน 8,590 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท 


คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

๑ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

๒ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตําแหน่ง

๓ ไม่รังเกียจสุนัข


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องไปสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 นาฬิกา และ 13.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ศาสนสถาน ค่ายทองฑีฆายุ ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ทางเว็บไซต์ กรมการสัตว์ทหารบก http://www.vrdarmy.com

กําหนดการสอบ

ให้ผู้สมัครสอบมารายงานตัวเพื่อเข้ารับ การสอบ ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 – 12.30 นาฬิกา ณ แหล่งชุมนุมนายทหารการสัตว์ ภายในค่ายทองฑีฆายุ ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม หากไม่มารายงานตัวภายในเวลา ที่กําหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ

ประกาศผลสอบ (รอบแรก) : ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 นาฬิกา

ประกาศผลสอบ (รอบสุดท้าย) ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ทางเว็บไซต์ กรมการสัตว์ทหารบก http://www.vrdarmy.com

ที่อยู่

กรมการสัตว์ทหารบก
หมู่ 3 ศูนย์สื่อสาร 94 ตำบล ธรรมศาลา

อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

โทรศัพท์: 034 254 517

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

๑ ผู้สมัครและบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้ที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๓ เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

๔ มีสุขภาพจิตปกติ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถ รับราชการได้ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ (ผู้ที่ไม่เคยผ่าน การตรวจเลือกทหารต้องมีความสูงอย่างต่ำ ๑๖๐ เซนติเมตร)

๕ มีขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ (๑๘.๕ – ๒๔.๔) ทั้งนี้ หากสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ +๒ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน

๖ ไม่มีรอยสักตามร่างกายที่เห็นเด่นชัด

๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

๘ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล

๙ ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมีมลทินหรือมัวหมอง

๑๐ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ

๑๑ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรือลหุโทษ

๑๒ ผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการและไม่แจ้งข้อเท็จจริง ตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิก ถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

๑๓ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓ ซึ่งจะต้องเข้ารับการ ตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗

๑๔ งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก

๑๕ สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนเองมีอยู่ไม่ได้


หลักฐานประกอบการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัครด้วยตนเอง (ถ่ายสําเนาให้ชัดเจน จํานวน 1 ชุด) พร้อมชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 200 บาท

๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร

๒ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา

๓ สําเนาคุณวุฒิการศึกษา (ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา) ในระดับ ม.3 หรือ ม.2 หรือ ปวช. เท่านั้น

๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และแว่นตาดํา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป

๕ สําเนาหนังสือสําคัญทางทหาร

๕.๑ ทหารกองหนุน ที่ผ่านการเป็นทหารกองประจําการมาแล้ว ใช้หนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ และหนังสือรับรองความประพฤติครั้งสุดท้าย จากหน่วยต้นสังกัดที่เป็นทหารกองประจําการ (สําหรับ ผู้ที่ปลดจากกองประจําการในปี ๒๕๖๑ หากยังไม่ได้รับหนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ จะต้องนําหนังสือสําคัญ สต.ต หรือบัตรอนุญาตลาแบบ ๒ และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด มาใช้ในการสมัคร หากไม่ นําเอกสารดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร จะไม่สามารถสมัครสอบได้)

๕.๒ ทหารกองหนุน ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕ ใช้ สด.๘ และหนังสือ สําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะ จากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารฯ ในปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ หากยังไม่ได้รับหนังสือสําคัญ แบบ สด.๘ จะต้องนําหนังสือที่รับรองว่าได้สําเร็จ การศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ – ๕ ที่ออกให้โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือหน่วยฝึก/ศูนย์ฝึกนักศึกษา วิชาทหารจังหวัดทหารบก/มณฑลทหารบก มาใช้ในการสมัคร หากไม่นําเอกสารดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัคร จะไม่สามารถสมัครสอบได้

๖ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (ทบ.๔๖๖ – ๒๒๐) จากแพทย์ทหารประจําการ (ตรวจมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน)

๗ หลักฐานประกอบการขอรับคะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)

๘ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)

๙ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ในครั้งนี้ ให้ถือว่าการสมัครและการเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่


**มีข้อสงสัยต้องการสอบถาม กรุณาทิ้งข้อความไว้ใน “ช่องเฟซบุ๊กคอมเมนต์” ด้านล่างของข่าวนี้ ทีมงานจะมาตอบ และแจ้งกลับไปภายหลังครับ**

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -