www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา ทั่วประเทศ 200 อัตรา 21 – 29 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) ทั่วประเทศ 200 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

อาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท (ปฏิบัติงานครบ 1 ปีได้ค่าบำเหน็จเพิ่ม 5,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด (ดูที่อยู่ของทุกจังหวัดคลิกที่นี่) ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 

วิธีการคัดเลือก

๑ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการจังหวัดกําหนด

๒ กําหนดการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) พร้อมกัน ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562

๓ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสม กับตําแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ สํานักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัด หรือสถานที่ที่คณะกรรมการจังหวัดกําหนด


เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครคัดเลือก

(๑) ใบสมัครคัดเลือก ตามแบบที่กําหนด

(๒) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ นิ้ว x ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก) จํานวน ๓ รูป

(๓) สําเนาปริญญาบัตร จํานวน ๑ ฉบับ แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม ประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน ๑ ฉบับ (ในกรณีที่สําเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติ ให้สําเร็จการศึกษาซึ่งต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้)

(๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ได้แก่

(๔.๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ (๔.๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม (๔.๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ (๔.๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๔.๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด

(๕) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทาง ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน ฉบับจริงพร้อม สําเนา จํานวน ๑ ฉบับ

(5) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

(๗) ผู้สมัครหากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

(๘) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วันที่ กํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -