www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2562

- Advertisement -

กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 22 กุมภาพันธ์ 2562

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเราคลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน


ประกาศ กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตําแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท

ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com หรือทางเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว ww.tourism.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ”

กรมการท่องเที่ยวจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://dot.thaijobjob.com หรือทางเว็บไซต์ของ กรมการท่องเที่ยว www.tourism.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”


หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง

๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม แว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

๒ สําเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผล การศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้อง สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ สถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร (หรือปริญญาบัตร) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

๔ สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวน ๑ ฉบับ

๕ สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน ๑ ฉบับ

๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่

– วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ – โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม – โรคติดยาเสพติดให้โทษ – โรคพิษสุราเรื้อรัง

– โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กําหนด

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และระบุ เลขประจําตัวสอบกํากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร


กรมการท่องเที่ยว

154 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -