www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พค.62

- Advertisement -

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 13 อัตรา ปวช/ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

งานราชการ 62

กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 19500 บาท
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์


2.นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 2 อัตรา  (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ


3.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา  (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์


4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 อัตรา  (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน 11280 บาท
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ที่กองบรหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ 02-248-6896 มีค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ https://doe.go.th/hrad หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ” หรือ https://doe.go.th

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึง วันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับตราใด ๆ บนรูปถ่าย โดยใช้กระดาษอัดรูปภาพถ่ายโดยเฉพาะเท่านั้น ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จํานวน ๒ รูป

2.ใบประกาศนียบัตร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย) ที่แสดงว่าเป็น ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้ จะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ ใบประกาศนียบัตรหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร โดยให้นํา เอกสารฉบับจริงมาแสดง พร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ฉบับ

3.สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ อย่างละ ๑ ฉบับ

4.สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส อย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” โดยลงชื่อ กํากับไว้ทุกหน้าของสําเนาเอกสารด้วย และการสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชําระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครไที่นี่

งานราชการ 62

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -