www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2562

- Advertisement -

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 28 อัตรา วุฒิ ปวส ปริญญาตรี รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2562

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

 

กดรับแจ้งเตือนข่าวสมัครงาน เปิดสอบ ประกาศผล วงกว้างทั่วไทย! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

 

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน 13 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ำกว่านี้

 

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การขาย การจัดการ เลขานุการ


การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (smart job center) ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย กระทรวงแรงงาน
4641 ถนน มิตรไมตรี แขวง ดินแดง เขต ดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

เอกสารหลักฐานที่ต้องนํามายื่นในการสมัครคัดเลือก

(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร จํานวน ๒ รูป

(๒) สําเนาใบประกาศนียบัตร และใบแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงกับตําแหน่งที่สมัครคัดเลือก ทั้งนี้ จะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติใบประกาศนียบัตรหรือ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร โดยให้นําเอกสารตัวจริงพร้อมสําเนา ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ ๑ ฉบับ

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่ายและมี ลายมือชื่อของผู้ถือบัตร จํานวน ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จํานวน ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ ชื่อ – สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครสอบคัดเลือกเพศชาย) จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ สําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่า “สําเนาถูกต้อง” และลงลายมือ ชื่อกํากับไว้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่


รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่  

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

- Advertisement -

- Advertisement -