www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2562

- Advertisement -

กรมการข้าว กรุงเทพฯ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี รับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2562

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่  


รายละเอียด กรมการข้าว ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 

– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

2.เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท 

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรม เกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 4-25 กุมภาพันธ์ 2562 กรมการข้าวจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบให้ทราบวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต์ https//ricethailand.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

หลักฐานที่ต้องยื่น

๑ ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ที่อัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัคร ให้ครบถ้วน

๒ สําเนาปริญญาบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ ๒ ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน

๓ ให้ใช้บัตรประชาชนตัวจริงมาตรวจสอบกับเครื่องแสกนบัตรประชาชนก่อนเข้าห้องสอบ

สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรอง “สําเนาถูกต้อง” ลงลายมือชื่อ วันที่ และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสําเนาเอกสาร

อนึ่ง กรณีที่ตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครหรือคุณสมบัติการสมัคร ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร กรมการข้าวจะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น


ที่อยู่

อาคารที่ทำการ กรมการข้าว อยู่ในบริเวณภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

กรมการข้าว เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่นี่


ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าวเปิดสอบ ประกาศผลสอบ ระดับประเทศ! (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

เป็นเพื่อนเพื่อรับข่าวจากเรา คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

- Advertisement -

- Advertisement -