www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการข้าว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562

- Advertisement -

กรมการข้าว รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา วุฒิ ปวช. ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562

รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่


กรมการข้าว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นิติกร 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน

 

3. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้

 

4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่ กพ.รับรองแล้ว

 

5. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่ กพ.รับรองแล้ว

 

6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

วุฒิ ปวช.สาขาพณิชยการ บริหารธุรกิจ


การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 1 สํานักบริหารกลาง กรมการข้าว ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณ 3 มิถุนายน 2562 
ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบ 150 บาท (ตําแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเผยแพร่ และนักทรัพยากรบุคคล) และ 100 บาท (ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) การรับสมัครสอบจะมี ผลสมบูรณ์ เมื่อชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว เมื่อสมัครสอบและชําระค่าธรรมเนียมสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๓ รูป

(๒) สําเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่ง ที่สมัครจํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิด รับสมัคร คือ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นําหนังสือรับรอง คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

(๔) สําเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

(๕) สําเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.๔ หรือ สด.๔๓ เป็นต้น) หรือได้รับการ ยกเว้นจํานวน ๑ ฉบับ (๖) หนังสือรับรองการผ่านงาน เพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์ จํานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation หัวข้อ “ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-accreditation)”


ที่อยู่

กรมการข้าว

เลขที่ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 02-561-3056

http://www.ricethailand.go.th/

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครที่นี่

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -