www.งานราชการดี.com
สื่อสังคมข่าวสาร ข้าราชการไทย

- Advertisement -

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562

- Advertisement -

กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา วุฒิ ม.6 ปวช. รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562
รับข่าวไลน์ งานราชการ 62 คลิ๊กที่นี่
เพิ่มเพื่อน

หางานกรุงเทพและปริมณฑลคลิ๊กที่นี่

หางานภาคกลางคลิ๊กที่นี่

หางานภาคตะวันออกคลิ๊กที่นี่

หางานภาคอีสานคลิ๊กที่นี่

หางานภาคใต้คลิ๊กที่นี่

หางานภาคเหนือคลิ๊กที่นี่

ประกาศ กรมการขนส่งทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนที่มีวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2562

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนที่มีวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 จํานวน 60 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
กลุ่มที่ ๑ พลขับ จำนวน 32 อัตรา

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๙ ปี ในการนับอายุให้ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับ การบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้
  • สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ จากกรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัตบํารุงยานพาหนะเบื้องต้น

 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 28 อัตรา

  • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๒๙ ปี ในการนับอายุให้ นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  • สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) เฉพาะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล (ยานยนต์,ไฟฟ้ากําลัง,เครื่องกลอุตสาหกรรม,เครื่องกลเรือ, เครื่องกลเกษตร,ตัวถังและสีรถยนต์) และสําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กําหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและ ได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้

การรับสมัครสอบ
ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 09.00 – 15.00 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2562 ณ กองร้อยบริการ กองบริการ กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 2 ถนน ประดิพัทธิ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2241-0959 และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510

๒.๑ รับสมัครเฉพาะเพศชาย มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการ เกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติ ไทยโดยการเกิดก็ได้

๒.๒ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และมีขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตรขึ้นไป

๒.๓ รับเฉพาะทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓. – ๕ หรือ ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการซึ่งปลดประจําการเรียบร้อยแล้ว (ไม่จํากัด จํานวนปีที่รับราชการ ไม่จํากัดเหล่าทัพ และสังกัด)

๒.๔ งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการใน ทบ.

๒.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๒.5 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

๒.๗ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง

๒.๔ ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ ตามกฎกระทรวง ฉบับ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑

๒.๙ เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๒.๑๐ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือ ถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของ กระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนทหาร, โรงเรียนตํารวจ หรือ ถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก ทั้งนี้ เนื่องจากมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง

๒.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคย กระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล

๒.๑๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจําเลยในคดีอาญา หรือ ไม่เคยต้องคําพิพากษาของ ศาลว่าได้กระทําผิดในคดีอาญา ต้องโทษจําคุกจําคุกจริง) เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณี ความผิดต่างๆ

๒.๑๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

๒.๑๕ สําหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง และหาก ตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาไม่บรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้ รวมทั้ง จะฟ้องร้องดําเนินคดีและเรียก ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

๕.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมฉบับจริง
๕.๒ สําเนาหลักฐานการศึกษา (ใบประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ หรือ ใบระเบียนแสดงผล การศึกษา) พร้อมฉบับจริง
๕.๓ สําเนาทะเบียนบ้าน ของ ผู้สมัคร และ บิตา – มารดา พร้อมตัวจริง กรณี นามสกุล บิดาและมารดาไม่ตรงกันจะต้องแนบสูติบัตรของผู้สมัครเพื่อยืนยันหรือให้อําเภอรับรองว่าเป็นบิดาและมารดา ของผู้สมัครจริง
๕.๔ สําเนาใบสําคัญทหารกองหนุน เช่น สด.๘ หรือหนังสือรับรองการปลดของหน่วย
๕.๕ บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้วใช้ สด.๔๓ กรณีอายุไม่ถึงเกณฑ์ตรวจ เลือกทหารใช้ สด.๙
๕.๖ รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๓ เดือน ขนาด ๓ X ๔ ซม. ( ๒ นิ้ว ) จํานวน 6 รูป
๕.๓ ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.๔๖๖ – ๒๒๐) จากโรงพยาบาลทหารซึ่งตรวจจาก แพทย์ทหารประจําการ (ผลการตรวจไม่เกิน ๓ เดือน)
๕.๔ หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณะบัตร บิดา มารดา ในกรณี เสียชีวิต (ถ้ามี) และหลักฐานเพื่อขอรับคะแนนเพิ่มพิเศษ
๕.๔ หนังสือรับรองความประพฤติของผู้บังคับบัญชาจากหน่วยต้นสังกัด กรณีผ่านการ เป็นทหารกองประจําการ โดยผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรอง กรณี จบ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นที่ ๓-๕ ต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
๕.๑๐ หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทํางานจากหน่วยงานเดิม(ถ้ามี)
๕.๑๑ รับสมัครเฉพาะผู้มีหลักฐานและคุณสมบัติครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
๕.๑๒ หลักฐานการสมัครถ้าปลอมแปลงหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ หากตรวจสอบพบ ในภายหลัง หน่วยจะยกเลิกหรือเพิกถอนการบรรจุและดําเนินคดีทางกฎหมายโดยทันที

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่

กำหนดการทั้งหมด

ดิดตามข่าวสมัครงานราชการได้ที่นี่

กดรับแจ้งเตือนข่าว เปิดสอบงานราชการ 62 ได้ที่นี่ (ได้ทุกระบบ ยกเว้น iOS)

กดรับข่าวเปิดสอบงานราชการ ส่งตรงถึงตัวทันทีไม่มีพลาด!

- Advertisement -

- Advertisement -